Gå direkt till innehåll
Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket

Nyhet -

Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket

Nu har svenska fiskefartyg använt digital e-loggbok i ett år. 123 av de största fartygen rapporterar nu in sina fångstresor direkt till sjöss – vilket bland annat skapar en effektivare och säkrare fisketillsyn. I och med det ligger Sveriges e-rapportering för fisket i EU-toppen.

EU-länderna har sedan några år tillbaka arbetat för att alla stora fiskefartyg ska sluta rapportera in sina fångstresor i gamla pappersloggböcker. Det långsiktiga målet är bland annat att länderna enkelt ska kunna samverka och följa fisket så att regelverket följs - och på så sätt ska det bidra till EU:s mål för hållbara fiskbestånd.

Sedan 2011 har svenska fiskare börjat kunna rapportera in uppgifter som fångstvikt, arter, redskap och fångstplatser digitalt. I första etappen, som drog igång i januari för ett år sedan, ingick de största fiskefartygen över 24 meter. Robin Lundgren, sektionschef vid Havs- och vattenmyndighetens tillsynsavdelning, menar att det har förenklat arbetet – för både fiskeritillsyn och fiskare.

- Istället för att föra in alla uppgifter för hand rapporterar nu 123 fartyg in automatiskt under fångstresan. Uppgifterna går direkt in i systemet och vi som sköter tillsynen slipper steget med att skriva in allt manuellt. Riskerna för misstag blir mindre och arbetet är effektivare, säger Robin Lundgren.

Samtidigt har det uppstått vissa tekniska problem under vägen.

- Visst har vi haft en del barnsjukdomar. Systemet krånglade i början, och det finns fortfarande problem med programmet, från både tillsyns- och fiskarhåll. Men det mesta har vi fått bukt med och vi jobbar med att fisket ska få stöd hela vägen, säger Robin Lundgren.

Sverige och Danmark har kommit längst
Trots vissa fördröjningar i starten är den svenska rapporteringen bland de främsta inom EU. Sedan 1 juli 2011 ingår alla fartyg ned till 15 meter i e-rapporteringen.

- Vi är nu tillsammans med Danmark de som kommit längst med den elektroniska rapporteringen inom EU, säger Robin Lundgren.

I höstas genomförde EU dessutom ett system för utbyte av e-loggboksuppgifter mellan medlemsstaterna, som innebär att alla kan få information om de andra ländernas fiske och fartyg. På sikt ska alla EU-länder ingå – här var Sverige först att ansluta sig.

- Tidigare hade vi väldigt lite koll i förväg när en dansk båt ville ta i land fisk i Sverige. Nu kan vi enkelt få reda på var de fångat fisk, med vilka redskap och hur stor fångsten är. På så sätt kan vi lättare se om något inte stämmer, både vad gäller svenska, danska och irländska båtar, säger Robin Lundgren.

I nästa steg ska alla svenska båtar ned till tolv meter ingå, vilket förväntas ske under våren. Så fort tekniska specifikationer, regelverk och upphandlingar är klara kommer det att ske.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden