Gå direkt till innehåll
Vattenvandring längs Mölndalsån med Mölndalsåns vattenråd. Foto: Peter Nolbrant
Vattenvandring längs Mölndalsån med Mölndalsåns vattenråd. Foto: Peter Nolbrant

Nyhet -

Engagemang och lokal samverkan kan förbättra Sveriges vattenmiljö

Kunskapen och engagemanget i de lokala vattenråden är viktig när EU:s vattendirektiv ska bli verklighet i de olika avrinningsområdena. Det är en av slutsatserna från projektet Water Co-Governance.

I projektet har Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten för Västerhavet samarbetat med Mölndalsåns, Himleåns och Ätrans vattenråd för att undersöka hur lokalt engagemang kring vatten kan öka för att förbättra vattenkvaliteten i EU.

Den övergripande lärdomen från projektet är att det finns ett stort engagemang för vattenfrågor och att allas kompetens behövs för att ta fram de bästa lösningarna.

Mötesplatser

För att lyckas med vattendirektivets intentioner om lokalt deltagande behövs neutrala mötesplatser som ger möjlighet för deltagande och samverkan på tvären. Idag fyller vattenråden en viktig funktion som denna plattform, där olika grupper och intressen, myndigheter och det lokala samhället med markägare samt företag och invånare kan mötas. Men vattenrådens roll behöver bli ännu tydligare och de ekonomiska förutsättningarna mer långsiktiga.

-Dialogen där man är inbjuden och kan uttrycka sig och delta på lika villkor, lägger grunden för att utveckla tillit. Det öppnar i sin tur upp för mer samverkan och helhetssyn. Därför är det viktigt att enskilda markägare, lokala grupper, föreningar, företag och konsulter är delaktiga från början för att åtgärderna ska bli bra, säger Peter Nolbrant, resursperson och författare av slutrapporten.

Neutrala mötesplatser för det lokala deltagandet där olika intressen deltar och kan uttrycka sig på lika villkor är viktigt för att lyckas med vattendirektivets intentioner. Foto: Peter Nolbrant

Bredare perspektiv

Möten och dialog mellan personer med olika intressen och bakgrund ger nya perspektiv och höjer intresset och ökar kunskapen om vatten och varandras verksamheter.

-När en grupp människor träffas och vandrar längs vattendraget händer något. Nyfikenheten väcks, berättelser delas, fåglar, växter och fiskar visar sig. Vi lär oss av varandra, naturen och kulturhistorien på platsen. Här kan vi både upptäcka problem och möjligheter till förändringar. Bäst blir det när vi är en blandad grupp med olika bakgrund och kunskaper, säger Peter Nolbrant.

Förutom miljö och biologisk mångfald handlar vattenfrågorna också om hållbart nyttjande genom jordbruk, skogsbruk och elproduktion. Även ekosystemtjänster som landskapets vattenreglering, vattenrening och tillgång för rekreation och lärande samt koppling till kulturhistorien är alla viktiga vinklar i vattenfrågan.

Verktyg

Piloternas arbete har resulterat i 58 olika konkreta verktyg för att utveckla engagemanget för bättre vatten. Verktygen kan användas till allt från stöd för gruppdiskussioner till konkret åtgärdsarbete. Tanken är att de ska bidra till ett klimat av lyssnande, dialog och öppenhet där alla kan delta på lika villkor och där inga enskilda intressen eller personer tar överhand.

Resultat

I det svenska Water Co-Governance-projektet har 650 personer på olika sätt deltagit och betydligt fler har fått information om arbetet. Inom de tre vattenråden utvecklades drygt 20 delprojekt. Totalt har delprojekten fått bidrag på 6,6 miljoner som bland annat har resulterat i inventeringar, vattenprovtagningar, informationsmaterial och utbildningar.

Inom delprojekten har man dessutom genomfört flera olika åtgärder, exempelvis:

  • Öppnat vandringsvägar för fisk
  • Återställt biotoper i vattendrag
  • Anlagt våtmarker
  • Strukturkalkat åkrar
  • Sanerat miljöfarligt avfall
  • Påverkat dagvattenutsläpp
  • Sparat död ved och träd vid vattendrag

Slutrapport

En beskrivning av projektet samt resultat och erfarenheter finns nu sammanställda i en rapport som precis publicerats. Här hittar du rapporten ”Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten”

Om Water Co-Governance

Water Co-Governance är ett EU Interreg-projekt där England, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige medverkat från 2016 till 2020. Varje land har arbetat med pilotprojekt för att undersöka hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka. I Sverige deltar Havs- och vattenmyndigheten i projektet tillsammans med Vattenmyndigheten Västerhavet. I Tyskland, Danmark, Storbritannien och Holland finns motsvarande myndigheter och piloter som jobbar med liknande frågor. En viktig del av Water Co-Governance är kunskapsutbytet länderna emellan.

Projektets första fas genomfördes 2016-2020 och en förlängning genomförs 2020-2021 med fokus på utbildning om första fasens resultat. Det övergripande målet är att öka det lokala genomförandet av vattendirektivet i medlemsländerna genom att stärka samarbetet mellan lokala, regionala och nationella aktörer inom vattenförvaltningen.

På sikt verkar Water Co-Governance, liksom alla projekt som finansieras av EU:s Interreg North Sea Region, för att utveckla förvaltningen av regionens resurser på ett hållbart sätt som skapar fördelar för både människa, djur och natur.

Kontakt

Anna Ek, utredare
Tel: 010-698 60 48
E-post: anna.ek@havochvatten.se

Björn Lagerdahl, projektledare
Tel: 010-224 48 75
E-post: bjorn.lagerdahl@lansstyrelsen.se

Peter Nolbrant, rapportförfattare
Tel: 076-811 46 07 
E-post: peter.nolbrant@lansstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Ek

Utredare, Enheten för vattenförvaltning Telefon: 010-698 60 48

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden