Gå direkt till innehåll
Fotograf: Natalie Greppi
Fotograf: Natalie Greppi

Nyhet -

EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2018 är nu klara.

- Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år, säger Bart Adriaenssens, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Överläggningarna pågick under en vecka i norska Bergen och avslutades den 1 december. Överenskommelsen innebär att fiskemöjligheterna kan beslutas av ministerrådet i EU i december så att fisket kan påbörjas från den 1 januari 2018. Vid EU:s ministerråd 11-12 december beslutas även kvoter för fler arter än de som nu presenteras.

Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år.

Grunden för hur kvoterna sätts är etablerade förvaltningsmål i så som maximal hållbar avkastning (MSY) och i förvaltningsstrategier som EU och Norge kommit överens om. Internationella havsforskningsrådet, ICES, och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiske inom EU, STECF, bidrar med vetenskaplig rådgivning.

- Ett av målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik är att fiskbestånden ska bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning (MSY) för skördade arter senast 2020 och en målsättning som EU därför förespråkar i förhållande till tredje länder, säger Bart Adriaenssens som närvarade vid förhandlingen.

För de gemensamma bestånden i Nordsjön och Skagerrak fastställdes fiskemöjligheter för sill, torsk, kolja, gråsej, och räka enligt den vetenskapliga rådgivningen för maximalt hållbar avkastning. En mer stegvis anpassning till MSY-mål beslutades bland annat för rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

Parterna enades också om anpassningar av kvoterna från landningskvoter till fångstkvoter som en följd av EU:s gradvisa införande av landningsskyldigheten. Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år.

Vid förhandlingarna företräds EU av EU-kommissionen och Sverige företräds av Näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Bart Adriaenssens, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 63 23, mobil: 070- 538 62 23, e-post: bart.adriaenssens@havochvatten.se , Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 32, mobil: 070-343 04 14, e-post: karin.linderholm@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32
Bart Adriaenssens

Bart Adriaenssens

utredare, enheten för fiskereglering tfn 010-698 63 23

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden