Gå direkt till innehåll
​Framtidsspaning – så kan det fria havet komma att användas om 30-50 år

Nyhet -

​Framtidsspaning – så kan det fria havet komma att användas om 30-50 år

Flytande städer, koldioxidlagring och vattenbruk. Det är några tänkbara nya industrier och aktiviteter som kan äga rum på internationellt vatten i framtiden, om 30-50 år. Tillsammans med att strategisk miljöbedömning (SEA) kan vara ett användbart verktyg är detta en del av slutsatserna som Anthesis drar i sin rapport de sammanställt på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten inför pågående förhandlingar i FN.

Nära 70 procent av världens havsområden ligger utanför nationell jurisdiktion, så kallad Areas Beyond National Jurisdiction, ABNJ. Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen för att säkerställa skydd för och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion (BBNJ-avtalet). Havs- och vattenmyndigheten deltar i den svenska förhandlingsdelegationen som expertstöd till UD som leder arbetet. I samband med det har Havs- och vattenmyndigheten gett Anthesis i uppdrag att utreda vilka nya industrier eller aktiviteter som är tänkbara respektive mest sannolika att äga rum på internationellt vatten i framtiden, med en tidshorisont om 30-50 år. Resultatet finns sammanställt i rapporten Future Exploitation of Areas Beyond National Jurisdiction - On the value of Strategic Environmental Assessment of the High Seas based on new industries and human activities. Med de olika exemplen på framtida verksamheter och för vilka av dessa och hur man kan vinna på att genomföra strategisk miljöbedömning, kan denna rapport bidra med konkretisering till pågående avtalsförhandlingar.

Framtida vattenverksamheter
De aktiviteter, tekniker och sektorer som studien identifierar som tänkbara på internationellt vatten i framtiden är:

  • Forskning
  • Etablering av mänsklig livsmiljö i form av flytande städer
  • Koldioxidlagring (CCS)
  • Offshore-energi (vind, sol, våg, termisk energiomvandling (OTEC))
  • Havsstädning
  • Marina genetiska resurser (MGR)
  • Marin bioteknik och
  • Vattenbruk

Aktiviteter relaterat till olje- och gasutvinning, fiske, sjöfart och gruvdrift till havs inkluderades inte i studien.

I studien har Anthesis analyserat aktiviteternas komplexitet och sannolikhet för genomförande samt vad en strategisk miljöbedömning skulle kunna addera för värde för respektive aktivitet.

-De aktiviteter vi identifierat kan delas upp i två kategorier. Den första med aktiviteter som skulle kunna innebära ett högt adderat värde från en strategisk miljöbedömning (SEA). I denna kategori finns bland annat marin bioteknik och koldioxidlagring (CCS), men också mänskliga bosättningar och vindkraft. Dessa aktiviteter bedöms ha både hög komplexitet och relativt hög sannolikhet för att på sikt utvecklas till havs i områden utanför nationell jurisdiktion. De kan därför också skapa intressekonflikter och en mer permanent påverkan på den marina miljön. Flexibiliteten i utformning öppnar dock också upp för mer anpassning, holistisk planering och miljöpåverkansreducering. Den andra kategorin innehåller mindre komplexa verksamheter där en miljökonsekvensbeskrivning för enskilda projekt bedöms tillräcklig, säger Maria Hammar, senior konsult på Anthesis.

Slutsatsen i rapporten är att vi kan förutse att en del verksamheter som redan i dag bedrivs i havsmiljön, men närmare land, i framtiden kan komma att etableras i det fria havet, kanske i kombinerade verksamhetskluster som t ex energifält med blandade energikällor. Osäkerheten är dock stor och framtiden får utvisa i vilken grad bland annat teknikutvecklingen kommer möjliggöra en sådan utveckling genom att lösa de problem som idag finns med så avlägsna områden med hårda förhållanden.-Kunskapsbristerna kring förhållandena i dessa delvis outforskade områden är stora. Det innebär också en utmaning att det avtal som nu förhandlas fram behöver fungera även för att skydda miljön i framtiden. Avtalet ska alltså fungera även för att reglera aktiviteter som ännu inte bedrivs och idag inte kan bedrivas så långt ut från land, till exempel på grund av att dagens teknik sätter stopp idag, säger Karin Wall, verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten.

Behov av strategisk bedömning
I Havs- och vattenmyndighetens uppdrag till Anthesis ingick också att utreda om strategisk miljöbedömning (SEA) innebär ett ytterligare värde i planeringen av identifierade aktiviteter jämfört med att enbart genomföra en miljökonsekvensbeskrivning för det enskilda projektet. En strategisk miljöbedömning används normalt för att integrera miljöbedömning i tidiga stadier av planer och program och hjälper därför till att lägga grunden för hållbar utveckling.

Flera tänkbara framtida aktiviteter i ABNJ kan dra stor nytta av krav på strategisk miljöbedömning, både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Det senare genom förutsedd minskad ekonomisk risk för utvecklare och finansiärer om effekter är väl utredda tidigt i processen. För vissa mindre komplexa verksamheter är sannolikt det adderade värdet av en inledande strategisk miljöbedömning utöver en enklare miljöbedömning för det enskilda projektet litet. Alla aspekter måste dock tänkas igenom för att optimera fördelarna för varje verksamhetsgren.

Fakta fria havet
Nästan två tredjedelar av världens hav utgörs av områden där inte någon enskild stat har jurisdiktion. Dessa områden är samtidigt hem för unika arter och ekosystem som har utvecklats för att överleva under extrema förhållanden som hetta, kyla, höga salthalter, stort tryck och mörker. En av delarna som förhandlas är hur miljökonsekvenserna av mänsklig verksamhet i dessa havsområden ska bedömas och redovisas. En bra reglering inom detta område är en nödvändighet för att undvika risker för att framtida exploatering görs på bekostnad av det liv som nu finns i dessa områden.

Rapporten i sin helhet

För mer information, kontakta

Havs- och vattennmyndigheten
Karin Wall, verksjurist, 010-6986150, karin.wall@havochvatten.se

Anthesis
Maria Hammar, senior konsult, 0709-383803, maria.hammar@anthesisgroup.com

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden