Gå direkt till innehåll
Örsundaån i Enköpings kommun, ett av 20 pilotområden inom LEVA. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv
Örsundaån i Enköpings kommun, ett av 20 pilotområden inom LEVA. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Nyhet -

​Full fart i LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Efter ett år med nätverkande har de 20 åtgärdssamordnarna inom LEVA knutit många viktiga kontakter och fått ett fint mottagande av lantbrukare och andra i sina lokala avrinningsområden. Under LEVA:s första år har de också hunnit genomföra ett antal åtgärder och fler är på gång.

2018 utsåg Havs- och vattenmyndigheten 20 pilotområden som under 2018-2020 får närmare 37 miljoner i bidrag för att utveckla nya arbetsformer för vattenvården. LEVA är en viktig satsning med målet att skapa ett långsiktigt arbetssätt för att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Under våren 2019 startade de 20 åtgärdssamordnarna sitt arbete i pilotområdena, från Skåne till Västerbotten. I sin redovisning av det första arbetsåret är det tydligt att åtgärdssamordnarna fått ett gott mottagande av markägare och lantbrukare i sina områden. Det finns många som vill göra rätt och arbeta för att minska sin lokala påverkan på miljön och som behöver stöd i det arbetet. I vissa områden har man redan tidigare arbetat med lokala åtgärder och det finns etablerade nätverk och kontakter. I andra områden har åtgärdssamordnarna fått börja med att bygga upp kontakter och nätverk. 

Under 2019 har de 20 pilotområdena tillsammans:

  • haft över 1 300 deltagare på olika möten
  • träffat över 700 enskilda lantbrukare vid gruppträffar
  • träffat 400 lantbrukare vid enskilda besök 

– Jag är säker på att jag talar för alla mina åtgärdskollegor – vi vill tacka för det intresse som markägare och lantbrukare visat under projektets första år. Deras engagemang är en förutsättning för det lokala åtgärdsarbetet, säger Cassandra Telldahl Bjelkelöv, åtgärdssamordnare i Enköpings kommun. 

Kontakter och åtgärder

Under LEVA:s första år 2019 handlade mycket om att skapa kontakter, ett tidskrävande men viktigt arbete. Förutom nätverkande har åtgärdssamordnarna också sökt medel för fortsatta viktiga åtgärder:

  • över 20 ansökningar för åtgärder från Landsbygdsprogrammet (exempelvis våtmark, fosfordamm och 2-stegdike).
  • ansökningar för åtgärder och utredningar från LOVA-bidrag (exempelvis strukturkalkning, våtmark fosfordamm, lokal åtgärdsplan och utredningar för åtgärder).
  • flera ansökningar för åtgärder från LONA-bidrag, Svenska Naturskyddsföreningen, WWF och extra statliga övergödningssatsningar som administrerats via Länsstyrelser och Vattenmyndigheter.

Dessutom hann man redan första året genomföra flera åtgärder – fyra våtmarker, åtta strukturkalkningar och ett antal områden med skyddszoner. Rådgivning har också medfört gräsbevuxna ytor, reducerat jordbearbetning och dikesunderhåll. Ansökningarna som lämnades in under 2019 får nu beslut om bidrag. Det leder till att ännu fler nya åtgärder genomförs under 2020.

Fortsatt arbete

Åtgärdssamordningen i LEVA-projekten var finansierade till och med december 2020.
– Nu har vi glädjen att meddela att åtgärdssamordningen i LEVA-områdena även finansieras under 2021. Vi ser att arbetet i LEVA ger oss viktig kunskap för ett strategiskt lokalt åtgärdsarbete. Vi jobbar nu fram ett koncept för det fortsatta arbetet, säger Anna Ek, projektledare från Havs- och vattenmyndigheten.

LEVA – Lokalt engagemang för vatten är ett projekt som Havs- och vattenmyndigheten genomför tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna som en del av regeringens fleråriga satsning på Rent hav.


Kontakt

Havs- och vattenmyndigheten
Anna Ek, utredare, telefon 010-698 6048, mobil: 076-5386193, e-post anna.ek@havochvatten.se

Lantbrukarnas Riksförbund
Markus Hoffman, expert, vatten och växtnäring, telefon: 08-787 57 44, mobil: 070-527 54 44, e-post: markus.hoffman@lrf.se

Jordbruksverket
Stina Olofsson, projektledare Greppa näringen, telefon: 036-15 84 06, e-post: stina.olofsson@jordbruksverket.se

Vattenmyndigheterna
Matilda Valman, samordnare, telefon: 010-223 86 26, e-post: matilda.valman@lansstyrelsen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Ek

Utredare, Enheten för vattenförvaltning Telefon: 010-698 60 48

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden