Gå direkt till innehåll
Fotograf: Roel Wijtmans/Azote
Fotograf: Roel Wijtmans/Azote

Nyhet -

HaV hoppas på beslut om åtgärdsprogrammen för vatten i år

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för vatten är nu klar. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas.

- Det är väldigt bra att prövningen är genomförd och avslutad. Nu hoppas vi att vattendelegationerna kommer till beslut under innevarande år så att åtgärdsarbetet kan fortsätta och utvecklas för att förbättra vattenmiljön, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten.

Vattenmyndigheterna, de fem länsstyrelser som har ett utpekat ansvar, har tidigare lämnat förslag till åtgärdsprogram för vatten som ska se till att Sverige når målen enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Förra hösten gav de regeringen möjlighet att pröva förslagen till de åtgärdsprogram som ska gälla för perioden 2016-2021. Denna prövning är nu klar.

Regeringens beslut innebär att vissa åtgärder behöver justeras eller kompletteras, eller i några fall tas bort. Regeringen fastställer även vilka åtgärder som ska riktas till Jordbruksverket. I sitt pressmeddelande betonar regeringen även att genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram är av stor betydelse för att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen. Vattenmyndigheterna ska nu revidera åtgärdsprogrammen för perioden 2017-2021, innan programmen sedan beslutas och rapporteras in till EU.

– Det är viktigt att åtgärdsprogrammen nu fastställs så att vi kan genomföra konkreta åtgärder för att uppnå god status i våra kustvatten, sjöar och vattendrag, säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande.

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Alla medlemsländer i EU har infört vattendirektivet i sina länders lagstiftning och har därmed förbundit sig att genomföra alla delar i direktivet.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004. Ansvar för genomförandet av vattenförvaltningen har de fem Vattenmyndigheterna. Havs- och vattenmyndigheten stödjer Vattenmyndigheterna genom vägledning och tar fram föreskrifter. Havs- och vattenmyndigheten rapporterar arbetet till EU.

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år. En cykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig övervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet. Förvaltningsplaner upprättas för arbetet.

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till Vattenmyndigheternas pressmeddelande

Läs mer om Vattendirektivet på HaV:s hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden