Gå direkt till innehåll
HaV välkomnar nytt förslag för miljövänligare vattenkraft

Nyhet -

HaV välkomnar nytt förslag för miljövänligare vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, välkomnar förslaget till prövning av vattenkraftproduktion som lämnats till regeringen av generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Vi har i flera år samlat företrädare för näringen, miljöorganisationer och andra berörda till en dialog kring en miljövänligare vattenkraft. Det här är ytterligare ett steg, säger Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör för HaV.

HaV inledde dialogprocessen för tre år sedan och den har bland annat utmynnat i en nationell strategi för åtgärder i vattenkraften. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger var tidigare generaldirektör för HaV och starkt drivande även i den processen. Den nationella strategin togs fram i samarbete med Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsmaa.

Deras förslag till regeringen är resultatet av ett års samtal mellan vattenkraftsbolagen och miljörörelsen om miljöanpassning av vattenkraften och en modernisering av lagstiftningen.Syftet har varit att se om det går att nå en samsyn kring de miljöåtgärder som behöver göras inom området och att få till en långsiktig lösning för att uppfylla vattendirektivets krav, att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och att uppfylla energimålen.Förslaget omfattar tre delar: prövning, finansiering och strategi för åtgärder i vattenkraften.

Så här skriver Risinger och Brandsmaa i förordet:

”Vi är medvetna om att alla aspekter, detaljer och konsekvenser inte är genomarbetade. Till exempel ska arbetet fortsätta kring detaljplanering per avrinningsområde och vidare analys behövs kring konsekvenser för reglerförmågan, kulturmiljö, statsstöd, nationell tillsyn mm. Når vi dit vi siktar att i stort sett all svensk vattenkraft ska vara prövad och ha moderna miljökrav inom ca 20 år – då har vi tagit ett stort steg framåt både för vattenmiljön och för framtidens vattenkraft.”

Här kan du läsa förslaget från Risinger och Brandsmaa

Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-postingemar.berglund@havochvatten.se

Niklas Egriell, projektledare för Dialog Vattenkraft på Havs- och vattenmyndighetn, tfn 010-698 60 86, mobil 0765386086 ellerniklas.egriell@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden