Gå direkt till innehåll
Fotograf: Kustbevakningen
Fotograf: Kustbevakningen

Nyhet -

Läckage av fosfor från Östersjöns botten viktig fråga för HaV - ny vägledning tas fram

Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav, bland annat projekt mot övergödning.

- För att få bukt med övergödningen måste näringstillförseln från land fortsätta att minska. Men det kan också behövas åtgärder för att minska den interna näringsbelastningen, det vill säga läckaget av fosfor från syrefria bottnar i Östersjöns kustområden såväl som i insjöar, säger Robert Almstrand på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Utsläpp av fosfor från landbaserade källor har minskat markant under de senaste decennierna. Trots den positiva utvecklingen är Östersjön fortfarande starkt påverkad av övergödning. En bidragande orsak är den fosfor som läcker ut från Östersjöns syrefria bottnar, den så kallade internbelastningen. Samma problem finns även i många insjöar.

- Gamla utsläpp av näringsämnen från olika källor, till exempel industrier, jordbruk och avlopp, har lett till att fosfor lagrats i sjö- och havsbottnar. Dessa sediment kan läcka avsevärda mängder fosfor till vattnet, säger Robert Almstrand, utredare på havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

För att få bukt med övergödningen måste näringstillförseln från land fortsätta att minska. Åtgärder behövs även för att minska den interna näringsbelastningen i Östersjöns kustområden. Regeringen vill därför satsa 35 miljoner kronor för 2018 för att minska läckage av den fosfor som lagrats på havs och sjöbottnar.

- Flera olika typer av åtgärder har föreslagits och till viss del testats i olika skala. Det rör sig till exempel om fastläggning av fosfor i bottnarna och lågflödesmuddring där man suger upp översta sedimentlagret. Nyligen publicerades också en vetenskaplig artikel (Stigebrandt, 2017) som pekar på möjligheten att restaurera Östersjön under loppet av 10 till 15 år genom syresättning av bottenvatten, säger Robert Almstrand.

Regeringen vill i sin satsning rent hav öka det lokala åtgärdsarbetet, till exempel stöd till föreningar som vill göra en insats mot övergödning. Regeringen skjuter också till medel för att stärka arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning av avlopp.

Havs- och vattenmyndigheten utvecklar nu vägledning, rådgivning och information om hur åtgärder kan genomföras för att minska internbelast­ning i påverkade sjöar och kustvatten. Det sker inom ramen för arbetet med att genomföra EU:s havsmiljö- och vattendirektiv i Sverige och åtgärderna ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Myndigheten ska också verka för att etablera långsiktiga åtgärder som reducerar näringsämnen direkt i sjöar och kustvatten. Vägledningen om internbelastning i sjö, kust och hav ska vara klar i december 2019.

En del av HaV:s arbete för att minska internbelastningen utförs inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters, ett projekt i norra Östersjöns vattendistrikt och som HaV är med och finansierar. Dessutom utvecklar experter på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och IVL Svenska miljöinstitutet en modell för att bedöma om och i vilken grad sjöar och kustvatten är påverkade av internbelastning.

- HaV:s roll i EU-projektet är bland annat att utveckla vägledning för vattenförvaltningen som utgår från projektets resultat. Vi ska dessutom sprida erfarenheter från projektet regionalt i Östersjöregionen samt övriga EU, säger Robert Almstrand.

HaV arrangerar tillsammans med Finland i höst också ett möte för Helcom (Helsingforskommissionen) och EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) om internbelastningen i Östersjön. Mötet hålls i november i Göteborg.

Läs mer om HaV:s arbete mot övergödningen i Östersjön

Länk till regeringens satsning på rent hav

Läs mer om EU-projektet LIFE IP Rich Water

Läs mer om EU:s miljöprogram LIFE

Här kan du läsa den vetenskapliga artikeln om möjligheten att restaurera Östersjön genom syresättning

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Robert Almstrand, utredare, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 61 98, mobil 076 538 61 98, e-post robert.almstrand@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden