Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Den 6 november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens i Köpenhamn om läget i Östersjön.

Konferensen arrangeras av Östersjöprogrammet BONUS tillsammans med HELCOM (Helsingforskonventionen). Temat är hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling.

Östersjöprogrammet BONUS (Science for a better future of the Baltic Sea region) är ett internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling. Många svenska forskare deltar i de pågående samarbetsprojekten som handlar om allt från övervakning till konkret utveckling av metoder till för exempel att minska förorening av miljögifter och för sjöfartsplanering.

- Projekten har bidragit med viktig kunskap för att skapa en bättre miljö och ett hållbart nyttjande av de marina resurserna. Sverige medverkar genom finansiering av relevanta projekt som ingår i den gemensamma strategin för forskning och innovationer, säger Anna Jöborn, avdelningschef för kunskapsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Viktigt med fortsatt samarbete

Östersjöprogrammet BONUS samarbetar med HELCOM, som är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryssland och EU är med i BONUS-programmet. HELCOM har beslutat om en aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021.

Det nuvarande BONUS-programmet pågår till 2020 och just nu planerar berörda länder för en fortsättning dar också omfattar Nordsjön. EU-kommissionen har signalerat att det är viktigt att behålla ett starkt nätverk som stödjer samordning av marin forskning och innovation inom Östersjön, och att detta även ska komma Nordsjön till nytta. Nyligen beslutade EU därför att starta en koordinerande och stödjande aktivitet (så kallad ”Coordination and support action”) för att bäst möta de utmaningar som finns och kunna utveckla ett nytt program.

Presentation av havens status

Konferensen utgår från de globala utvecklingsmålen i FN:s 2030-agenda och då särskilt mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald). Forsknings- och innovationsresultat från BONUS-projekt presenteras. Fokus för diskussioner blir dialogen mellan politik och vetenskap, bland annat framtida forskningsprioriteringar och politiska behov.

Östersjöländernas gemensamma bedömning av miljöstatusen i Östersjön presenteras, den publicerades nyligen i HELCOM-rapporten ”State of the Baltic Sea”. Den regionala miljökonventionen OSPAR som ska skydda miljön i Nordostatlanten, kom nyligen med en beskrivning av miljöstatusen i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Även den rapporten presenteras på konferensen i Köpenhamn.

HaV:s generaldirektör Jakob Granit deltar i paneldiskussion med Andrea Weiss från tyska miljödepartementet och Åsa Bjering, sekreterare för Östersjökommissionen inom den Europeiska samarbetsorganisationen CPMR.

De svenska finansiärerna av BONUS-programmet är Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, Forskningsrådet Formas, MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Vinnova. EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen. Programmets totala budget är 100 miljoner euro. BONUS-projekt med svensk medverkan är: Return, Swera, Zeb, Stormwinds, Sheba, Inspire, Cleanaq, Optimus, Change, Go4baltic, Goherr, Miracle, Balticapp, Baltspace, Basmati, Blueprint, Integral, Afismon, Pinbal, Esabalt, BAMBI, BIO-C3, Bluewebs, Balthealth, Micropoll, Soils2Sea, Cocoa, Baltcoast, Cleanwater, Microalgae, Optitreat, Promise och Geoilwatch.

ANMÄLAN: Journalister är välkomna till konferensen den 6 november I Köpenhamn och kan anmäla sig på BONUS hemsida eller kontakta Maija Sirola, maija.sirola@bonuseeig.fi

Se programmet för Köpernhamnskonferensen

Läs mer om forskningsprogrammet BONUS för Östersjön

Exempel på BONUS-projekt

För mer information om HaV:s roll i BONUS-programmet och Köpenhamnskonferensen

Kontakta: Floor ten Hoopen, utredare, tfn 073 591 85 60, e-post floor.hoopen@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden