Gå direkt till innehåll
Foto: Maja Kristin Nylander
Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

16 miljoner till länsstyrelser för att öka skyddet av marina områden

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 16 miljoner kronor till landets kustlänsstyrelser för att öka skyddet av marina områden. Pengarna är en del i regeringens treåriga satsning ”Rent hav”.

- Första delen i satsningen på marint områdesskydd handlar om att stärka länsstyrelserna i deras arbete och att utveckla förvaltningen. Vi behöver bättre kunskap om vilka marina miljöer som behöver skyddas och även se till att arter kan få ett skydd under olika livsstadier, säger Elisabeth Anderberg, på HaV.

Regeringens satsning på ”Rent hav” omfattar totalt 600 miljoner kronor, varav cirka 180 miljoner kronor satsas på marint områdesskydd under tre år. Pengarna fördelas ut via Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och delas mellan de 14 kustlänsstyrelser som arbetar med marint områdesskydd: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland. Varje länsstyrelse får mellan cirka en miljon och 1,3 miljoner kronor.

- Större delen av bidraget, cirka 11 miljoner kronor, går till administrativt stöd, bland annat till personal och utbildningar på kustlänsstyrelserna. Men de får också bidrag för att kunna utveckla en adaptiv och ekosystembaserad förvaltning för marina skyddade områden, totalt fem miljoner kronor, säger Elisabeth Anderberg, utredare på enheten för biologisk mångfald och områdesskydd på HaV.

- Ofta handlar det om att ta fram och sätta upp gemensamma mål för vad som behöver skyddas och hur mycket som behöver skyddas. Och att sedan kunna följa upp för att se om skyddet fungerat eller om det behövs fler eller andra åtgärder.

Den 27 februari 2014 beslutade regeringen om nya miljömål för att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Ett etappmål är att minst tio procent av Sveriges marina miljöer ska vara skyddade år 2020, vilket redan är uppnått. Under 2017 dubblerade Sverige arealen skyddad havsmiljö från 6,7 till 13,6 procent, bland annat för att regeringen beslutade om ökat skydd för tumlare. Enligt etappmålet ska områdesskyddet också vara del i ett ekologiskt representativt och väl sammanhängande funktionellt nätverk av skyddade områden till år 2020.

- Regeringens nya satsning syftar till att se över skyddet av värdefulla marina miljöer, som till exempel ålgräsängar, blåstångsbälten, och kransalgsängar som är viktiga lek- och uppväxtområden för till exempel torsk, sik och gädda. Andra exempel är områden som är viktiga för tumlare, till exempel det nyligen skyddade området Hoburgs bank och Midsjöbankarna söder om Gotland som är ett kärnområde för Östersjöns tumlarpopulation, säger Elisabeth Anderberg.

- Det är också viktigt att stärka skyddet under arternas olika livsstadier eftersom många marina arter ofta rör sig över stora områden, till exempel torsk, hummer och sjöstjärna. Här kan vi behöva stärka samarbetet med andra länder i Nordsjön och Östersjön för att skapa ett bra skydd.

Bidraget på 16 miljoner kronor delas ut efter samråd med länsstyrelserna och är kopplade till den Handlingsplan för marint områdesskydd som HaV publicerade i juni 2016. I den konstaterades att arbetet med marint områdesskydd är prioriterat hos länsstyrelser men att det krävs ytterligare insatser och tydliga åtgärder.

- Flera länsstyrelser pekade på resurs- och personalbrist som det största hindret i arbetet med marint områdesskydd. Även från HaV:s sida kommer vi att satsa fler resurser för att stärka samarbetet och kunna vara stöd och hjälp för länsstyrelserna i den här processen, säger Elisabeth Anderberg.

Regeringens satsning på marint områdesskydd omfattar även bidrag till särskilda insatser och redan pågående projekt till kustlänsstyrelserna, totalt 14 miljoner kronor. Av de 20 miljoner som inte delas ut i bidrag till länsstyrelser kommer medel i huvudsak användas till uppföljning av marina skyddade områden, analys av konnektivitet och spridningsbiologi samt utveckling av IT-stöd. 

Så här fördelas de 16 miljonerna till landets kustlänsstyrelser: Blekinge 1 249 144 kronor, Gotland 1 085 390 kronor, Gävleborg 1 099 630 kronor, Halland 1 078 271 kronor, Kalmar 1 320 342 kronor, Norrbotten 1 220 665 kronor, Skåne 1 156 588 kronor, Stockholm 1 185 067 kronor, Södermanland 1 071 151 kronor, Västerbotten 1 106 750 kronor, Uppsala 1 106 750 kronor, Västernorrland 1 042 672 kronor, Västra Götaland 1 192 186 kronor och Östergötland 1 085 390 kronor. 

Läs mer om marina skyddade områden

Länk till handlingsplan för marint områdesskydd

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Elisabeth Anderberg, utredare enheten för biologisk mångfald, tfn 010-6986139, mobil 076-5386139, e-post elisabeth.anderberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden