Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

374 miljoner till landets länsstyrelser - ökad satsning på lokalt vattenvårdsarbete

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 374 miljoner kronor i anslag till landets länsstyrelser för arbete med havs- och vattenmiljön. Pengarna ska bland annat gå till kalkning av försurade vattendrag, fiskevård, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

- Under 2018 satsas 60 miljoner kronor mer på lokalt vattenmiljöarbete jämfört med 2017, totalt anslås 135 miljoner kronor i år. Den ökade satsningen är en del av regeringens satsning på rent hav, säger Björn Sjöberg.

Havs- och vattenmiljöanslaget är en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget som i år är totalt 950 miljoner kronor, i fjol var det totalt drygt 787 miljoner kronor.

Den största andelen av Havs- och vattenmiljöanslaget delar HaV ut till länsstyrelserna som sedan fördelade pengar vidare till kommuner, organisationer och företag. Exempelvis till kalkning, fiskevård, restaurering av vattenmiljöer och lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt.

- Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget skapar sysselsättning och bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

LOVA-bidraget infördes 2009 och det kan sökas av kommuner och ideella organisationer och sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte. Syftet är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön.

- I år har regeringen också bestämt att, förutom ökade anslag på 60 miljoner kronor till LOVA-projekt, också ändra reglerna för vilka projekt som kan få anslag. Bland annat innebär det ökade möjligheter för medfinansiering av till exempel EU-projekt på lokal nivå, man kan nu få upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen, säger Björn Sjöberg,

Regeringen har också öppnat upp för en bredare användning av LOVA-bidraget. Fortfarande har insatser för att minska övergödningen högst prioritet men i år kan pengarna även användas till åtgärder som rör till exempel miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av spökgarn och olika restaureringsåtgärder.

Havs- och vattenmiljöanslaget går till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Delar av anslagets användning regleras särskilt i förordning eller i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna. Av anslagets 950 miljoner kronor är 45 miljoner kronor öronmärkta till Naturvårdsverket för åtgärder kring avloppsrening och 90 miljoner kronor går till Länsstyrelsen i Örebro för arbete inom vattenförvaltningen samt planeringsunderlag och tillsyn av avlopp . Resterande 814 miljoner går till Havs- och vattenmyndigheten att att förbruka och fördela ut i enlighet med regeringens villkor.

Fördelning av 2018 års Havs- och vattenmiljöanslag till 21 länsstyrelser:

Stockholms län, 12 151 160 kronor (2017: 9 778 179 kronor), Uppsala län 8 037 476 kronor (2017: 4 834 482 kronor), Södermanlands län 7 288 227 kronor (2017: 5 575 144 kronor),Östergötlands län 10 669 743 kronor (2017: 8 484 679 kronor), Jönköpings län 20 002 132 kronor (2017: 18 994 837 kronor), Kronobergs län 15 336 277 kronor (2017: 14 308 153 kronor), Kalmar län 20 636 629 kronor (2017: 18 256 988 kronor), Gotlands län 4 313 562 kronor (2017: 3 846 670 kronor), Blekinge län 10 659 951 kronor (2017: 8 604 022 kronor), Skåne län 19 798 334 kronor (2017: 19 464 682 kronor), Hallands län 21 103 185 kronor (2017: 19 261 413 kronor), Västra Götalands län 61 230 014 kronor (2017: 49 659 844 kronor), Värmlands län 36 041 337 kronor (2017: 34 492 909 kronor), Örebro län 9 079 217 kronor (2017: 7 023 706 kronor), Västmanlands län 14 006 681 kronor (2017: 12 216 242 kronor), Dalarnas län 15 219 060 kronor (2017: 13 036 181 kronor), Gävleborgs län 11 798 594 kronor (2017: 6 573 192 kronor), Västernorrlands län 21 285 356 kronor (2017: 19 036 857 kronor), Jämtlands län 15 151 141 kronor (2017: 13 650 207 kronor), Västerbottens län 26 337 332 kronor (2017: 22 591 076 kronor), Norrbottens län 13 854 590 kronor (2017: 10 777 664 kronor). Totalt 374 000 000 kronor (2017: 320 467 138 kronor)

Havs- och vattenmiljöanslaget bidrar också till att genomföra flera av EU:s direktiv på nationell nivå och även EU:s gemensamma fiskeripolitik inom ramen för det svenska miljömålsarbetet. Anslaget är också viktigt för Sveriges del i EU:s Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan och Ospars arbete i Nordsjön. På global nivå bidrar det till aktiviteter för att uppnå Sveriges åtagande inom FN:s hållbarhetsmål.

Läs mer om Havs- och vattenmiljöanslaget på HaV:s hemsida

Läs HaV:s pressmeddelande: Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

Läs mer om regeringens satsning på rent hav

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Christina Hallström, utredare, avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986965, mobil 076-5386065, e-post christina.hallstrom@havochvatten.se, Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Niklas Egriell.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Christina Hallström

Utredare, Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 69 65

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden