Gå direkt till innehåll
Det är fjärde året som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Över 400 projekt har tidigare fått stöd. Foto: Maja Kristin Nylander
Det är fjärde året som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Över 400 projekt har tidigare fått stöd. Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

84 miljoner till tryggare dricksvattenförsörjning

84 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala projekt för att säkra vattenförsörjningen.

– Syftet är att få bättre vattenhushållning och tryggad tillgång till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

En trygg och säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Klimatförändringarna medför att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att planera för framtiden och förbereda åtgärder.

– Samhällsutvecklingen utgör också risker för vattenförsörjningen genom att påverka kvalitet och kvantitet i våra grund- och ytvatten som används till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

Kommuner och kommunala dricksvattenproducenter, men även företag och föreningar, kan söka stöd hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en bättre tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras.

Stöd för fjärde året

Det är fjärde året som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Över 400 projekt har tidigare fått stöd. Framför allt är det kommuner och kommunala VA-bolag, men även några föreningar och företag, som har fått medel. En mindre del har använts av länsstyrelserna själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

– Projekt som tidigare fått stöd omfattar allt från att installera smarta vattenmätare för minskad vattenförbrukning och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och att skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger.

Mer om bidrag på HaV:s webb: https://www.havochvatten.se/an...

För mer information, kontakta:

Margareta Lundin Unger, utredare HaV. Tel 010-698 61 21, 076-538 61 21, margareta.lundinunger@havochvatten.se

Så här fördelas stödet till länsstyrelserna

Fördelningen är baserad på risken för vattenbrist och torka, antal kommuner, samt risken för påverkan i respektive län.

Länsstyrelse

Belopp (kr) 2022

Belopp (kr)

2023

Belopp (kr) totalt

Blekinge

3 105 830

1 730 268

4 836 098

Dalarna

1 213 550

676 072

1 889 622

Gotland

2 432 817

1 355 330

3 788 147

Gävleborg

1 190 131

663 026

1 853 157

Halland

2 205 226

1 228 538

3 433 764

Jämtland

906 680

505 114

1 411 794

Jönköping

2 506 314

1 396 275

3 902 589

Kalmar

3 528 653

1 965 823

5 494 476

Kronoberg

1 911 467

1 064 885

2 976 352

Norrbotten

1 427 077

795 029

2 222 106

Skåne

5 732 997

3 193 870

8 926 867

Stockholm

5 551 712

3 092 876

8 644 588

Södermanland

2 526 667

1 407 614

3 934 281

Uppsala

2 556 104

1 424 013

3 980 117

Värmland

1 879 209

1 046 913

2 926 122

Västerbotten

1 336 360

744 491

2 080 851

Västernorrland

1 072 738

597 625

1 670 363

Västmanland

1 998 217

1 113 213

3 111 430

Västra Götaland

5 234 442

2 916 123

8 150 565

Örebro

2 114 243

1 177 851

3 292 094

Östergötland

3 419 566

1 905 051

5 324 617

Summa

53 850 000

30 000 000

83 850 000

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden