Gå direkt till innehåll
Den har funnits i över 400 miljoner år, men riskerar att försvinna från svenska vatten. Förhoppningen är att ett åtgärdsprogram ska ge havsnejonögat en ljusare framtid. Foto: Nils Ljunggren/Sportfiskarna
Den har funnits i över 400 miljoner år, men riskerar att försvinna från svenska vatten. Förhoppningen är att ett åtgärdsprogram ska ge havsnejonögat en ljusare framtid. Foto: Nils Ljunggren/Sportfiskarna

Pressmeddelande -

Åtgärdsprogram ska rädda hotad urtidsfisk

Den har kallats urtidsfisk, ett levande fossil. Men havsnejonögat riskerar att helt försvinna från svenska vatten. Nu har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tagit fram ett åtgärdsprogram. Förhoppningen är att det ska ge arten en ljusare framtid.

I Sverige har lek av havsnejonöga observerats i Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Minskningen av arten har varit dramatisk. Under 2019 års inventering syntes lekmogna fiskar endast i två vattendrag i Halland och i två vattendrag i Västra Götaland.

Med stor sannolikhet översteg inte lekbeståndet i Sverige 100 individer under 2018 och 2019. Detta informerade länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland om i ett pressmeddelande i oktober 2019.

– Om vi inte lyckas bryta den negativa trenden riskerar havsnejonögat att dö ut i Sverige. Det skulle vara ett stort misslyckande, säger Michael Diemer, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Brist på stora bytesfiskar

Vad ligger bakom minskningen? Havsnejonögat är en art med mycket specifika miljökrav som lever i en miljö som påverkas hårt av människan. Arten missgynnas av en rad faktorer, bland annat utbyggnad och reglering av vattendrag. Men även brist på stora bytesfiskar längs våra kuster förmodas ha en betydande påverkan på tillväxt och överlevnad. Havsnejonögat – när den är vuxen – är nämligen en parasit som suger blod av levande byte.

– Och vi har en kris i våra kustnära bestånd av torsk och annan fisk. Det missgynnar havsnejonögat som art, förklarar Mats Svensson, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning vid HaV.

Verktygslåda med åtgärder

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om ett så kallat åtgärdsprogram för hotade arter med fokus på havsnejonögat. Åtgärdsprogrammet kan ses som en verktygslåda med bevarandeåtgärder. Det handlar om allt från information och kunskapsuppbyggnad till restaurering av livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet koordineras av länsstyrelserna.

– Syftet är att gynna havsnejonögat, men åtgärderna kan även vara positiva för många andra arter. Vi arbetar också med ett motsvarande åtgärdsprogram för flodnejonöga, en nära släkting, säger Michael Diemer.

I åtgärdsprogrammet listas bland annat följande åtgärder:

  • återskapande av fria vandringsvägar till lek- och uppväxtområden
  • biotopvård i syfte att återskapa och förbättra lek- och uppväxtområden
  • skydd av viktiga livsmiljöer
  • åtgärder som syftar till fiskbestånd med en storleks- och åldersstruktur som upprätthåller ekosystemens funktioner
  • information och kunskapshöjande åtgärder riktat mot myndigheter, fiskare, markägare och privatpersoner

Läs mer om havsnejonögat på HaV:s webb

Läs om åtgärdsprogrammet

För mer information, kontakta:

Michael Diemer, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten. Tel 010-698 61 53, michael.diemer@havochvatten.se

Mats Svensson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten, tel 010-698 63 74, mats.svensson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Nils Ljunggren/Sportfiskarna.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering i samband med nyheten om åtgärdsprogram för havsnejonögat. För annan användning, kontakta Nils Ljunggren/Sportfiskarna, tel 08-410 80 623. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering ska namn på fotografen anges.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg