Gå direkt till innehåll
Positiv trend kan ge ökade fiskekvoter

Pressmeddelande -

Positiv trend kan ge ökade fiskekvoter

Flera av de vanligaste fiskarterna ökar i Europas hav och i några fall är bestånden uppe i nivåer som kan anses biologiskt hållbara.

- Vi ser en tydlig trend med lägre fiskeridödlighet, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet..

Inför 2013 väntas EU-kommissionen  föreslå ett ökat fiske på flera bestånd.

Med fiskeridödlighet menas den fisk som dör på grund av fiskeverksamhet. Att siffran nu sjunker har flera förklaringar; fiske tillåts färre dagar om året eller stoppas under vissa säsonger, långsiktiga förvaltningsplaner i EU-länderna har lett till fler skyddade havsområden och användning av nya redskap som släpper ut mindre fiskar och oönskade bifångster.

- En viktig del i den långsiktiga förvaltningen är planeringen av de totala årliga uttagen. Om bestånden skulle öka kraftigt från ett år till ett annat så tillåts numer normalt inga jätteuttag utan kanske högst 10-15 procentiga ökningar även om det biologiskt finns utrymme för mer, säger Bengt Kåmark.

- Beslutet om utkastförbud i Skagerrak från och med första januari 2013 är ett annat exempel på ett bra internationellt samarbete.

Enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES, minskar fiskeridödligheten nu för flera bestånd, både vad gäller arter och olika geografiska områden.

- När det gäller torskbestånden ser vi att trenden med ständigt minskande bestånd nu ser ut att vända. Vi har en positiv utveckling i östra Östersjön(norr om Bornholm), i det betydligt mindre västra torskbeståndet (söder om Bornholm) är inte ökningen lika tydlig men en viss ökning sker även här. Torsken i Nordsjön och Skagerrak ökar nu från mycket låga nivåer. Även för Kattegatt-torsken som befinner sig på historiskt låga nivåer kan vi nu påvisa en liten men ändå positiv trend, säger Bengt Kåmark.

EU:s ministerråd fastställer varje år en högsta tillåten fångst, (Total Allowable Catch, TAC) för de viktigaste fiskarterna. Totalen fördelas sedan mellan medlemsländerna i form av nationella fångstkvoter.

Enligt EU-kommissionären Maria Damanaki har ökade fiskekvoter under 2012 lett till ökade intäkter för yrkesfiskare på 135 miljoner euro, det vill säga drygt 1,1 miljarder svenska kronor. Inför 2013 vill hon se ytterligare ökningar av kvoterna för bland annat skarpsill i Östersjön, från dagens 242 000 till 278 000 ton. Hon vill även tillåta ökat fiske av vissa bestånd av torsk, tunga, sill och havskräfta i andra havsområden i Europa..

-  Det här är ett bevis på att ett hållbart nyttjande av haven på lång sikt också kan ge ekonomiska fördelar på kort sikt, skriver Maria Damanaki i sin blogg.

Kunskapen om och metoderna för att mäta fiskbestånd har också förbättrats de senaste åren.

- Ju mer vi vet om olika fiskbestånd desto säkrare analyser kan vi göra för att kunna nyttja dem på ett hållbart och biologiskt försvarbart sätt. Men, den positiva trenden betyder inte att vi kan slå oss till ro, nu gäller det att fortsätta och utveckla EU:s gemensamma fiskeripolitik, säger Bengt Kåmark.

Nyligen hölls ett EU-seminarium i Bryssel med forskare samt representanter från fiskerinäringen och fiskeriförvaltare från hela Europa. Huvudfrågan var om det går att nå målet med en fiskeflotta som är i balans med fisk- och skaldjursbestånden.

- Vi har långt kvar till den dagen, frågan är om det ens går att uppnå. Men klart är att fiskeaktiviteten minskar, det vill säga tiden som fiskeflottan är ute till havs. Det leder till bättre fisk- och skaldjursbestånd, säger Bengt Kåmark.

Här är några av de rapporter som presenterades på EU-seminariet och information från EU-kommissionen om utveckling av fiskebestånd och fångstmöjligheter 2013,

Ett av de bästa exemplen på framgångsrik fiskeriförvaltning gäller torsken i i Barents hav. 2007 rekommenderade ICES fångstkvoter på 300 000 ton, nästa år är rekommendationen 940 000 ton. Under samma period har den del av torskbeståndet som uppnått lekmognad ökat från 700 000 ton till drygt 2 000 000 ton. Förklaringen är att länderna som fiskar där, bland annat Ryssland och Norge, kunnat enas om en långsiktig strategi och fått bort det mesta av det olagliga fisket som tidigare var ett stort problem i området.

FAKTA/Fiskeridödlighet. Med fiskeridödlighet menas den fisk som dör på grund av fiskeverksamhet. Den totala dödligheten fås om man lägger till naturlig dödlighet på grund av exempelvis hög ålder och sjukdomar samt att en del av beståndet äts upp av annan fisk, fågel, säl med mera.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn 010-698 61 34, mobil 070-638 63 11, e-post bengt.kamark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden