Gå direkt till innehåll
Dålig havsmiljö dyrt för samhället

Pressmeddelande -

Dålig havsmiljö dyrt för samhället

I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”.

Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjön mår och vilken social och ekonomisk nytta en god havsmiljö ger.

- En fortsatt försämring drabbar både fisket och människans möjlighet till rekreation vid och på havet på ett betydande sätt, säger Mats Ivarsson, utredare på enheten för analys och forskning.

Enligt EU ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020, något som medlemsländerna förbundit sig att genomföra. För Sveriges del handlar det om Östersjön och Nordsjön, det vill säga Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Havsmiljödirektivet infördes i svensk lagstiftning i november 2010 genom havsmiljöförordningen. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att arbetet genomförs.

Första steget i det arbetet handlar om att bedöma hur haven mår i dag och att analysera vilka ekonomiska och sociala värden som förloras om den marina miljön inte skyddas.

- Generellt ser vi att både Östersjön och Nordsjön inte har önskat miljötillstånd. En orsak till det är övergödning, en annan är de negativa effekterna av fiske som påverkar både bestånd och havsbotten säger Karin Pettersson, utredare på Havsförvaltningsenheten.

- De rådande förhållandena i svenska havsområden medför stora negativa ekonomiska konsekvenser för samhället, både för kommersiella verksamheter och annat nyttjande. En fortsatt försämring drabbar inte bara fisket utan också människans möjlighet till rekreation vid och på havet på ett betydande sätt, säger Mats Ivarsson, utredare på enheten för analys och forskning.

Utredarna på HaV har tagit fram så kallade indikatorer för att kunna bedöma en god miljöstatus. Exempel på sådana är storleken på fiskar, hur klart vattnet är, mängden miljögifter i fisk och musslor och antalet övervintrande sjöfåglar. För dessa föreslår HaV också gränsvärden.

- Den analys som gjorts av nuvarande miljöstatus bygger på det material som i dag finns tillgängligt i EU-länderna men från och med 2018 ska vi använda dessa indikatorer och gränsvärden för våra analyser av havsmiljön, säger Ulla Li Zweifel, utredare på Havsförvaltningsenheten.

"God havsmiljö 2020” innehåller också förslag till miljökvalitetsnormer, det vill säga de regler som ska gälla och hur de ska tillämpas.

- Arbetet för att nå en god havsmiljö ska pågå i cykler om sex år, alltså ska vi 2018 göra en ny analys av tillståndet i havsmiljön och ta fram förslag till nya åtgärder om så krävs, säger Ulla Li Zweifel.

- Vi samarbetar också med de länder som gränsar till Sveriges havsområden, framförallt genom havsmiljökonventionerna. Många gånger rör det sig om gränsöverskridande problem och alla EU-länder följer samma tidplan.

"God havsmiljö 2020" består av delrapporterna, "Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys" och "God miljöstatus och miljökvalitetsnormer" samt förslag till föreskrifter.

Förslaget ska nu skickas på remiss till ett 80-tal instanser. Senast 16 april ska remissvar och synpunkter på ”God havsmiljö 2020” vara inlämnade och 15 juli ska föreskrifterna träda i kraft.

Nästa steg i arbetet med att genomföra havsmiljöförordningen är att ta fram ett åtgärdsprogram, det ska vara klart under 2015.

Här kan du läsa "God havsmiljö 2020"

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Bertil Håkansson, chef, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-6986014, mobil 072-2139259

”God havsmiljö. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”: Karin Pettersson, utredare, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-698 61 83, mobil 0705-240366, Mats Ivarsson, utredare, enheten för analys och forskning, tfn 010-698 62 61, mobil 0723-244421

”God havsmiljö 2020. Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer” : Ulla Li Zweifel, utredare, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-698 63 76, mobil 072-7173688, 

 

 


 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden