Gå direkt till innehåll
Dialogmöte om hur Bottniska viken ska användas i framtiden

Pressmeddelande -

Dialogmöte om hur Bottniska viken ska användas i framtiden

Kan vindkraftsparker, yrkesfiskare och sjöfart samsas i havet - utan att skada ekosystemen?

Frågan sätts i fokus på dagens dialogmöte ”Havsplanering – för blå tillväxt och levande hav” i Sundsvall som arrangeras av länsstyrelsen i Västernorrland.

- HaV har tillsammans med kustlänsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att förbereda införandet av havsplanering i Sverige, ett första steg är att analysera nuläget, säger Berit Pettersson på HaV.

Sverige ska få ett nytt system för planering av havet. Havsplaneringen omfattar svenskt territorialvatten och den ekonomiska zonen i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (Kattegatt, Skagerrak). Som grund ligger havsplaneringsutredningen som pågick från 2009 – 2011 och som resulterade i rapporterna ”Planering på djupet” och ”Kunskap på djupet”.

Miljödepartementet arbetar nu med att ta fram ett lagförslag. I väntan på detta gör Havs- och vattenmyndigheten en analys av nuläget tillsammans med kustlänsstyrelserna.

- Hur används havet i dag och hur ser olika aktörer på havsplanering? Det är några viktiga frågor som vi nu hoppas få svar på genom att involvera länsstyrelserna och andra myndigheter som energimyndigheten, sjöfartsverket och riksantikvarieämbetet, säger Berit Pettersson, chef på enheten för havsplanering på HaV.

- På sikt hoppas vi skapa ett brett nätverk där även organisationer inom miljörörelsen, vind- och vågkraftsbolag, sjöfarten med flera ingår.

Tre länsstyrelser har ett särskilt ansvar som samordnare inom respektive havsplaneområde, Västra Götaland för Västerhavet, Kalmar för Östersjön och Västernorrland för Bottniska viken. Första steget i analysarbete är regionala konferenser, 24 januari i Kalmar rörande Östersjön, i dag och imorgon i Sundsvall för Bottniska viken och 21 mars i Halmstad för Västerhavet. Syftet är att diskutera utmaningar och möjligheter med havsplanering.

Konferensen i Sundsvall inleds i dag av Bo Källstrand, landshövding i Västernorrland och Lisa Emelia Svensson, Sveriges havs- och vattenambassadör vid miljödepartementet. I morgon talar bland andra Tina Tihlmann från miljödepartementet i Helsingfors om ”Plan Botnia” och finländsk havsplanering.

- Ökad sjöfart, yrkesfiskets behov samt ökat intresse för vindkraft och vågkraft innebär en ökad risk för konflikter. Samtidigt är havet och havsbotten väldigt outforskat jämfört med landområden. Frågan är hur vi skapar ett hållbart nyttjande av havet, säger Berit Pettersson

Hittills har några områden i svenskt hav pekats ut som marina skyddade områden för att bevara den biologiska mångfalden. Det finns också områden som pekats ut som riksintressen för friluftsliv, yrkesfiske, vindkraft och annan energiproduktion. Allt fler kraftbolag söker också tillstånd för vindkraft till havs.

- Men vi saknar en samlad bild. Bland annat behöver det tydliggöras vilka olika exploatörers intressen som finns i ett område och vilka intentioner regeringar i angränsande länder har för sina havsområden, säger Berit Pettersson.

-  Om ett eller ett par länder är snabba med att bygga ut exempelvis vindkraftparker i sina ekonomiska zoner kan det bli väldigt trångt på sina håll i havet. Annan verksamhet som fartygstrafik kan då tvingas helt över i andra länders ekonomiska zoner.

Via HELCOM (Helsingforskonventionen) och VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010) förekommer viss samordning för Östersjön och EU arbetar på ett direktiv kring havsplanering.

Kustkommunerna har redan i dag rätt att planera långt ut i havet genom översiktsplanen. Hittills är det bara ett fåtal som gjort det, exempelvis Sölvesborg och Lomma.

- Havsplaneringen kan öppna ögonen för vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Arbetet som nu inleds är en möjlighet för kommuner och länsstyrelser att påverka och komma med synpunkter, säger Berit Pettersson.

Dialogmötet i Sundsvall pågår i dag och imorgon (20-21 februari) och hålls på Hotell Södra Berget.

  • TERRITORIALVATTEN är kustnära havsvatten som är en del av en stats territorium, 12 nautiska mil ut från baslinjen, det vill säga utanför de yttersta skären (1 nautisk mil är 1 852 meter). Inom territorialvatten gäller landets lagar och landet har rätt att stoppa fartyg enligt behov. Däremot har landet inte rätt att inom territorialhavet förhindra eller oskäligt försvåra sjötrafiken mellan andra länder.
  • EKONOMISK ZON sträcker sig 200 nautiska mil från baslinjen. Inom detta område har kuststaten exklusiv rätt till naturresurserna. Utländska fartyg och flygplan har rätt att passera området enligt kuststatens lagar, de har också rätt att anlägga undervattensledning.

Här kan du läsa mer om havsplanering

Länk till programmet för regionala konferensen i Sundsvall 20-21 februari

Länk till Plan Bothnias hemsida
Länk till Planning the Bothnian Sea (Plan Bothnia 2013)

Länk till "Planering på djupet"

Länk till "Kunskap på djupet"

Länk till länsstyrelsen i Västernorrland

För mer information kontakta:

Berit Pettersson, chef, havsplaneringsenheten på HaV, tfn 010-698 60 15, mobil 070-213 89 03, e-post berit.pettersson@havochvatten.se, David Forslund, planhandläggare på länsstyrelsen i Västernorrland, tfn 0611-349310, mobil 070-190 25 87, e-post david.forslund@lansstyrelsen.se

(Havsplaneområde Östersjön) Tomas Andersson, utredare, havsplaneringsenheten, tfn 010-698 60 29, mobil 076-538 60 29, e-post tomas.andersson@havochvatten.se, (Havsplaneområde Västerhavet) Eva Rosenhall, utredare, havsplaneringsenheten, tfn 010-698 69 07, mobil 076-538 60 07, e-post eva.rosenhall@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden