Gå direkt till innehåll
Digital databas för haven får 10 miljoner

Pressmeddelande -

Digital databas för haven får 10 miljoner

Havs- och vattenmyndigheten ger tio miljoner kronor till projektet ”Digitalisering av djupdata”.

Därmed kan Sjöfartsverket fortsätta arbetet med att bygga upp den nationella databasen för svenska farvatten.

-  Vi är väldigt glada över att nu ha fått besked om pengarna, i dag är 16 personer sysselsatta på heltid i projektet, säger Patrik Wiberg på Sjöfartsverket.

Mätningar och analyser av havsdjupen har gjorts ända sedan 1800-talet och allt finns lagrat i Sjöfartsverkets arkiv. Sedan 2008 pågår arbetet med att omvandla all analog information, totalt cirka 8 000 djupkartor, till en digital databas.

- Flera av de större havsmiljöprojekten är beroende av information om hur det ser ut under vattenytan. Det handlar om hur djupt det är, lutningen på botten, salthalten, siktdjupet och vilken typ av botten det rör sig om, säger Patrik Wiberg.

- Med hjälp av den digitala databasen kan man lätt och snabbt modellera fram var det kan exempelvis kan finnas växt- och djurliv.

Det går inteatt göra kartor av havsbottnar med hjälp av exempelvis flygbilder och satellitbilder. Istället kommer informationen om växter och djur på och i marina bottnar från fältobservationer eller provtagning från separata punkter eller så kallade transektlinjer. Med hjälp av modellering kan den informationen omvandlas till heltäckande kartor.

- Vi märker ett ökande behov av detaljerad detaljerad digital vattendjupsinformation, inte bara från sjöfarten och försvaret utan även centrala myndigheter, kustlänsstyrelser, kustkommuner och marina forskningscentra. Också inom den privata sektorn ökar behoven, säger Patrik Wiberg.

Projektet ”Digitalisering av djupdata” inleddes 2008 och ska avslutas 2013. Hittills är informationen om havsdjupen i Västernorrlands, Östergötlands, Blekinge och Skåne län digitaliserade.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet är av stor vikt för genomförandet av havsmiljödirektivet, havsplanering och livsmiljödirektivet. Bidraget på tio miljoner kronor tas från anslaget "Åtgärder för havs- och vattenmiljö".

- Databasen blir till stor hjälp för forskare och andra aktörer som sysslar med havsmiljöfrågor i kust- och kustnära områden. Den ingår i arbetet med svenska delen av  Baltic Sea Action Plan, säger Bertil Håkansson, chef för vattenförvaltningsenheten på HaV.

Sjöfartverkets databas blir inte offentlig då information om Sveriges havsdjup är sekretessbelagd.

Läs beslutet om bidrag till "Digitalisering för djupdata"

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Bertil Håkansson, chef, enheten för vattenförvaltning, tfn 010-698 60 14, mobil 072-213 92 59

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden