Gå direkt till innehåll
Dom om vattenkraft viktig för miljön

Pressmeddelande -

Dom om vattenkraft viktig för miljön

Mark- och miljööverdomstolen, MMÖD, slår nu fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken.

Därmed är en flerårig tvist mellan länsstyrelsen i Västmanland och tre vattenkraftbolag avgjord.

- Domarna har stor betydelse även för Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsarbete för en bättre vattenmiljö. Vid tillståndsprövning kan man driva krav på exempelvis fiskvägar, och minimitappning av vatten, säger Anders Skarstedt, på tillsynsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Domarna gäller tre bolag och vattenkraftsverk i  Hedströmmen  i Västmanland; Kungsådran Kraft AB och deras kraftverk i Färna, Relatera AB och deras kraftverk i Kedjebohammar samt Mälarenergi Vattenkraft AB och deras kraftverk i Gisslarbo. Alla tre bolagen hävdar att de har rätt till vattenverksamhet med stöd av privilegiebrev från 1600- och 1700-talet eller ännu längre tillbaka, så kallad urminnes hävd.

Enligt länsstyrelsen har kraftbolagens verksamhet påverkat vattenmiljön negativt. Vid Gisslarbo rör det sig om en vattensträcka från utloppet av sjön Lillsvan till Gisslarboåns mynning. Det aktuella vattnet har i dag en otillfredsställande ekologisk status. Detta dels på grund av att det tidvis släpps väldigt lite vatten i den naturliga åfåran, dels för att bolaget Mälarenergi Vattenkraft AB använder sig av för glesa galler vilket är negativt för fisken i ån.

- I extremfallet kan det i dag vara så att inget vatten släpps förbi vid exempelvis driftstopp, det blir alldeles torrt i vattendragen vilket får negativa konsekvenser för fiske, musslor och annan vattenmiljö nedströms, i strid med de krav som följer av vattenförvaltningsförordningen, säger Anders Skarstedt.

I april 2010 förbjöd länsstyrelsen i Västmanland bolaget att fortsätta verksamheten i Gisslarbo eftersom de anser att bolaget saknade tillstånd för vattenproduktion. Något som krävs enligt lag och är en förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna utöva tillsyn. Bolaget överklagade och menade att deras privilegiebrev från 1700-talet ska anses som tillstånd enligt miljöbalken. De fick rätt i mark- och miljödomstolen, MMD, som upphävde länsstyrelsens beslut. Även Kungsådran Kraft AB och Relatera AB belades med förbud, överklagade och fick rätt i MMD. Länsstyrelsen överklagade i sin tur alla tre beslut.

Nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen, som sista instans, sagt sitt och deras beslut kan inte överklagas.

Så här skriver MMÖD i domarna:  ”En rätt enligt privilegiebrev utgör en särskild rättighet att förfoga över vattnet men kan inte jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken”.  MMÖD menar vidare att det är svårt för länsstyrelserna att sköta tillsyn om det saknas tillstånd för verksamheten. MMÖD-domarna gör att länsstyrelsen nu kan förelägga kraftbolag att ansöka om tillstånd till verksamheten. 

Syftet med länsstyrelsens förbud var att få till en tillståndsprövning. MMÖD menar att det finns skäl att anta att de tre kraftbolagens verksamheter skulle bli lagligförklarade vid en sådan prövning och därför ses besluten om förbud som för stark åtgärd. MMÖD väljer därför att upphäva både mark- och miljödomstolens domar och länsstyrelsens tidigare beslut. I stället skickas frågan om de tre kraftbolagens verksamhet i Hedströmmen tillbaka till länsstyrelsen.

- Det är väldigt glädjande att MMÖD går på vår linje. Det här är en problematik som inte bara vi, utan hela vatten-Sverige, brottats med i många år. Nu kan kraftverken inte längre åberopa att de av gammal hävd har tillstånd för vattenproduktion. Vårt syfte var aldrig att förbjuda verksamheten utan att bolagen ska söka nya tillstånd, säger Lars Edenman, avdelningsdirektör på miljöenheten vid länsstyrelsen i Västmanland.

Vid en tillståndsprövning kan verksamheten bedömas mot det allmänna intresset i vattendragen. Då kan det väckas krav på exempelvis fiskevägar och minitappningar av vatten. I södra Sverige är det ganska vanligt med dammar där tillståndsfrågan är oklar.

- Domarna berör en viktig principfråga kring vad som är tillstånd, hur långt man kan driva gamla rättigheter till en verksamhet och på vilka villkor den ska bedrivas. Bolagen har åberopat rättigheter från 1600- och 1700-talen för sin drift i dag, ofta saknas också papper där man kan läsa ut vilka villkor som gäller. Då bedrevs verksamheten med kvarnar, i dag sker den på annat sätt och med andra förutsättningar, säger Anders Skarstedt på HaV.

De tre kraftverken finns alla i Hedströmmen, en vattenmiljö som Havs- och vattenmyndigheten är mån om att skydda. HaV gav nyligen 587 500 kronor till Länsstyrelsen i Västmanlands län för det första året av projektet ”Fria vandringsvägar i Hedströmmen” Syftet med det projektet är att öppna upp Hedströmmens huvudfåra i Malingsbo-Kloten området för att gynna öring och den hotade flodpärlmusslan. Hedströmmen har tidigare varit känd för sitt fina fiske men de senaste 30 åren har fisket successivt försämrats.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Anders Skarstedt, utredare, tillsynsavdelningen tfn 010-698 66 90, mobil 0765-38 61 90

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden