Gå direkt till innehåll
Dricksvatten ska bli riksintresse

Pressmeddelande -

Dricksvatten ska bli riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut en remiss till bland andra länsstyrelserna i landet, för att starta ett arbete med att föreslå vilka områden för dricksvattenanläggningar som bör klassas som riksintressanta. Hittills har endast Bolmentunneln som förser 700 000 människor i Skåne med dricksvatten blivit klassad som riksintresse.

- I ett första skede är vi mest intresserade av att länsstyrelserna föreslår vilka områden med befintliga anläggningar som behöver klassas som riksintressen. I vårt fortsatta arbete kommer vi också att titta på vilka områden för anläggningarna som behöver skyddas med hänsyn till framtida behov, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Ett mycket viktigt arbete som redan pågår runt om i landet för att skydda nödvändiga dricksvattenresurser är inrättandet av vattenskyddsområden. Det är kommuner och länsstyrelser som inrättar vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Ett riksintresse är ett planeringsverktyg som ska skydda ett allmänt intresse, medan vattenskyddsområden ett skyddsverktyg där en avvägning gjorts mellan allmänna och enskilda intressen. Det finns många riksintressen i Sverige men, som sagt, bara ett enda som gäller dricksvattenförsörjning.

- Fler anläggningar för vattenförsörjning borde skyddas. Visserligen har Sverige generellt sett god kvalitet på dricksvatten men vi möter ju redan nu problem som t ex i Östersund och Skellefteå. Genom att riksintresseklassa dricksvattenanläggningar får vi ett stärkt skydd vid kommunernas planeringarbete och minskar risken för att vattenförsörjningen får stå tillbaka för andra intressen, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten kommer besluta om riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning under 2012 och 2013.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden