Gå direkt till innehåll
Drygt 150 miljoner kronor till friskare vatten

Pressmeddelande -

Drygt 150 miljoner kronor till friskare vatten

Hur mår Sveriges grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten?
Den frågan hoppas Havs- och vattenmyndigheten få svar på och anslår nu drygt 150 miljoner kronor till länsstyrelsen, SMHI och SGU.
- Målet är att få ett bra underlag för beslut om åtgärder som kan förbättra våra vattenmiljöer, säger Lennart Sorby, chef för vattenförvaltningsenheten.

Totalt delas 151 800 000 kronor ut. Större delen av anslaget går till landets 21 länsstyrelser som får totalt 130 800 000 kronor att dela på. I den summan ingår också anslaget till vattenmyndigheterna, vilket avser fem av länsstyrelserna med särskilda uppgifter.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, får 15 miljoner kronor och SGU, Sveriges geologiska undersökning, får sex miljoner kronor.

De tre län som får mest pengar är Västra Götaland med nästan 20 miljoner kronor, Norrbotten med nästan 16 miljoner kronor och Kalmar med drygt 14 miljoner kronor.

- Medlen har fördelats med hänsyn till yta, befolkning och miljöpåverkande verksamheter, vilken har fastställts av regeringen. Årets anslag är i samma nivå som fjolårets, säger Lennart Sorby.

- Skälet till att Länsstyrelsen i Västra Götaland får mest beror på att de är ett av landets största län, har stor befolkning och många miljöpåverkande verksamheter samt att Länsstyrelsen samtidigt är Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

Enligt Lennart Sorby visar tidigare kartläggning att ungefär hälften av Sveriges vattenmiljöer - grundvatten, sjöar, vattendrag, kustvatten - mår bra, medan andra halvan är påverkad av olika verksamheter.

- I de flesta fall rör det sig om måttliga försämringar men det finns också vattenmiljöer där vi ser stora problem, exempelvis påverkar dammarna i Göta älv ålvandringen till Vänern, och Mälaren påverkas alltför mycket av övergödning från jordbruk och hushållen .

Ett av de största hoten mot vattenmiljön är rent fysisk påverkan, dammbyggen och andra grävarbeten som kan påverka fisk och djurarters livsmiljöer. Utsläppen från jordbruk, industrier, reningsverk och enskilda avlopp leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Årets anslag ska därför användas till kartläggning av vattenmiljöer, analys av tillståndet i dessa och att ta fram åtgärdsunderlag inför vattenmyndigheternas beslut.

- Det är viktigt att ta fram och beskriva helheten och inte fokusera på enskilda miljöer. Vi vill snarare veta så mycket som möjligt om alla vattenmiljöer i exempelvis Västra Götaland än att veta allt om Göta älv, säger Lennart Sorby.

Länsstyrelserna, SMHI och SGU är redan igång med verksamheten och kommer i februari 2013 att redovisa till Havs- och vattenmyndigheten hur de använt anslagen.

Läs beslutet för länsstyrelsen här

Läs beslutet för SMHI

Läs besutet för SGU

Så mycket får varje länsstyrelse i anslag: Stockholm 6 082 944 kr, Uppsala 2 588 288 kr, Södermanland 2 765 824 kr, Östergötland 3 700 224 kr, Jönköping 3 060 160 kr, Kronoberg 2 149 120 kr, Kalmar 14 247 334 kr, Gotland 1 602 496 kr, Blekinge 1 948 224 kr, Skåne 6 937 920 kr, Halland 2 597 632 kr, Västra Götaland 19 933 158 kr, Värmland 3 335 808 kr, Örebro 2 934 016 kr, Västmanland 13 682 022 kr, Dalarna 3 060 160 kr, Gävleborg 2 976 064 kr, Västernorrland 13 691 366 kr, Jämtland 3 060 160 kr, Västerbotten 4 485 120 kr, Norrbotten 15 961 958 kr.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Lennart Sorby, chef, vattenförvaltningsenheten tfn 010-698 60 13, mobil 072 7015740

Anneli Harlén, utredare, vattenförvaltningsenheten tfn 010-698 61 37, mobil 070 5830314

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden