Gå direkt till innehåll
En miljon till arbete med unik fiskväg

Pressmeddelande -

En miljon till arbete med unik fiskväg

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger en miljon kronor till länsstyrelsen i Västra Götaland för ”Säveåprojektet”.

Pengarna ska gå till uppföljning av byggandet av en fiskväg i Hedefors.

Fiskvägen är sannolikt norra Europas största fiskväg och har avgörande betydelse för det unika laxbeståndet i Säveån.

Hedefors kraftverk ligger i Säveån som rinner ut i Göta älv. Båda vattendragen är nationellt prioriterade vad gäller åtgärder för ål och laxfisk, nyligen kom det fram att laxbeståndet är genetiskt unikt i Säveån.

Vägen upp från havet är kantad av vägar, järnvägar, dagvattenledningar och industrikomplex. Mitt i vägen finns kraftverksdammar och turbiner. Ändå överlever Säveålaxen och återkommer år efter år för att leka.

Sedan 2005 pågår arbetet med att förbättra miljön för ål, lax, öring och andra arter som är beroende av rinnande vatten. Bland annat handlar det om att återskapa fiskvägar i nedre delen av avrinningsområdet och restaurera och säkerställa skyddsvärda delar av vattendraget.

För att förbättra överlevnaden för laxyngel har exempelvis block och sten återförts eller lagts ut på bottnarna. Stenarna utgör viktiga gömställen och ståndplatser för laxyngel. Det har också gjorts satsningar för friluftslivet med bland annat ny bro och handikappanpassad fiskebrygga.

Bidraget från HaV ska gå till uppföljning av fiskvägen för laxfisk och ål förbi Hedefors kraftverk samt fingaller till skydd för nedströmsvandrande fisk så att de inte sugs ner genom turbinerna och dör.

Fiskvägen vid Hedefors ska byggas under 2012 och 2013 och projektet ska avslutas under 2015.

HaV anser att projektet är prioriterat inom ramen för programmet ”Biologisk mångfald” och att det det bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”.

Läs HaV:s beslut om bidrag till Säveåprojektet

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden