Gå direkt till innehåll
EU föreslår utkastförbud i Skagerrak

Pressmeddelande -

EU föreslår utkastförbud i Skagerrak

EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag om hur fisket i Skagerrak ska regleras.

Förslaget innehåller bland annat utkastförbud, att alla fångster ska avräknas Sveriges nationella kvoter, nya regler för fångster av småfisk , vilka redskap som ska tillåtas och förslag om övervakning med satellit- och kameraövervakning.

Enligt förslaget ska de nya reglerna gälla från och med årsskiftet.

Efter fiskerisamråden 2010 mellan EU och Norge tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram förslag till ett nytt fiskeavtal mellan EU och Norge i Skagerrak. Det tidigare så kallade Skagerrak-avtalet från 1966 gäller inte längre.

En central del i EU-kommissionens förslag är att det inte längre skall vara tillåtet att kasta oönskad fisk överbord, så kallade utkast.

- Anledningen till att fiskefartyg kastar fisk över bord är att dagens fångstmetoder inte klarar att sortera fiskart och storlek. Vi vet inte hur stora mängder oönskad fisk som kastas i havet, men utredarna beräknar att det rör sig om mellan 30 och 50 procent beroende på fiskart, säger Bengt Kåmark, utredare vid internationella enheten på HaV.

Idén är att EU-länderna ska reglera vad och hur mycket fisk som fångas i Skagerrak i stället för vad som tas i land, en så kallad resultatbaserad förvaltning. Ett system som länge efterfrågats och diskuterats bland EU:s fiskeministrar.

Till att börja med gäller det föreslagna utkastförbudet 15 arter, bland annat torsk, kolja, sill, makrill, nordhavsräka, vitling och kummel. Från och med 1 januari 2015 gäller förbudet ytterligare 19 arter, bland annat rödtunga, havskräfta, piggvar och tunga.

- För Sveriges regering har det hela tiden varit en tydlig målsättning att kunna införa den här slags fiskeriförvaltning. En stor del av den fisk som i dag kastas överbord är död eller döende och bör tas hand om, säger Bengt Kåmark.

För att den föreslagna fiskeriförvaltningen ska fungera behövs en ökad tillsyn och kontroll av att reglerna följs. Därför vill EU-kommissionen också införa krav satellit- och kameraövervakning ombord på fiskefartygen, enligt förslaget från och med 1 januari 2014 för fartyg med längd av minst 15 meter. Från och med 1 juli 2015 föreslås att även fartyg ner till tolv meter omfattas av kravet.

- I dag finns ingen obligatorisk kameraövervakning i den svenska fiskeflottan och förslaget innebär stora förändringar för fisket i Skagerrak. Men i dagsläget anser vi att den här slags övervakning är nödvändig för att vi ska kunna säkra fiskbestånden och skapa en hållbar utveckling, säger Bengt Kåmark.

EU-kommissionens förslag innebär också att alla fångster i framtiden ska räknas av från de nationella kvoterna. I dag räknas bara de landade fångsterna av fisk av.

- Detta innebär att, om inga andra förändringar införs kommer kvoterna att fiskas upp betydligt tidigare på året. De åtgärder som nu föreslås kommer att underlätta övergången till en fångstbaserad förvaltning men ytterligare åtgärder kan behöva införas för att nå fram till en förvaltning där fiske kan bedrivas större delen av året, säger Bengt Kåmark.

Fångst av småfisk, alltså fisk som är under minimimåtten, ska landas i hamn enligt förslaget men kommer inte att få säljas som livsmedel. Däremot vill EU-kommissionen tillåta försäljning för tillverkning av fiskmjöl och foder till sällskapsdjur. I dag får småfisken inte landas utan ska sättas tillbaka i havet.

Förslaget tillåter också bara vissa fiskeredskap i Skagerrak, exempelvis ökas den generella maskstorlekeen i trål från 90 till 120 millimeter. Riktat kräft- och räkfiske får endast bedrivas med trål som är försedd med rist, ett slags galler som sållar som sorterar ut den icke önskvärda delen av fångsten.

- Det slutliga beslutet fattas av EU-parlamentet och ministerrådet för fiske vilket med största sannolikhet kommer att innebära att någon ny förordning inte kommer att vara klar till januari 2013. Detta gör att medlemsländerna kommer att tvingas införa nationella regleringar under en övergångsperiod, säger Bengt Kåmark.

Här kan du läsa EU-kommissionens förslag till ny fiskeriförvaltning för Skagerrak

Här kan du läsa om HaV:s syn på fiskeripolitiken

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 61 34, mobil 070-638 63, e-post bengt.kamark@havochvatten.se, Karin Linderholm, utredare, internationella enheten, tfn 010-698 62 32, mobil 070-343 04 14, e-post karin.linderholm@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden