Gå direkt till innehåll
Foto Natalie Greppi
Foto Natalie Greppi

Pressmeddelande -

EU-kommissionen nödstoppar torskfisket i södra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen idag, 23 juli, beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från den 24 juli till och med 31 december 2019.

Beslutet har tagits enligt artikel 12.1 i den EU-gemensamma fiskeripolitiken (EU nr 1380/2013), och är en nödåtgärd för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön.

Det är första gången EU-kommissionen beslutar om en nödåtgärd för en art i Östersjön, och beslutet innebär stopp för kommersiellt torskfiske i södra delarna av Östersjön. För svenska vatten innebär det ett område längs syd- och östkusten, i princip från Falsterbo till Kalmar. Vissa undantag gäller för det småskaliga kustnära fisket. Fritidsfisket påverkas inte.

Yrkesfiskare, som oavsiktligt får torsk som bifångst, får landa sin fångst om de fiskat efter pelagiska arter (till exempel sill/ strömming) och använt redskap som har en maskstorlek på högst 45 mm.

Småskaliga kustfiskare som använder så kallade passiva redskap får landa torsk upp till 10 % av totalvikten på landningen, under förutsättning att de tidigare har landat torsk som bifångst.

Oklart om stöd till yrkesfiskare

Inom ramen för den Europeiska havs- och fiskerifonden är möjligheterna begränsade när det gäller ekonomiskt stöd till yrkesfiskare som tillfälligt upphör med sin fiskeverksamhet, till exempel på grund av nödåtgärder för att skydda fiskbestånd. Näringsdepartementet har för avsikt att se över möjligheten till ekonomisk ersättning.

Vetenskapliga råd som grund för beslutet

Internationella havsforskningsrådet, ICES, råd för bestånden i Östersjön publicerades 29 maj 2019. Till skillnad från föregående år har ICES grundat sitt råd på en så kallad analytisk beståndsanalys som bland annat utgår från beståndets ålder, reproduktion, tillväxttakt och dödlighet. ICES rekommenderade att det inte fiskas på det östra torskbeståndet under 2020 eftersom beståndssituationen är mycket allvarlig.

EU-kommissionen anser dock att det behövs nödåtgärder redan i år, 2019, för att skydda det östra torskbeståndet och långsiktigt säkra levande kustsamhällen och en livskraftig fiskenäring. Beslutet att stoppa torskfisket fram till årsskiftet gäller i ICES delområden 24-26, med vissa undantag (se EU-kommissionens beslut nedan för detaljer). I mitten av oktober beslutar EU-kommissionen om 2020 års fiskekvoter inom EU, inklusive Östersjön.

Under juli månad 2019 råder sedan tidigare förbud för fartyg över tolv meter att använda maskstorlek 90 mm eller större, eller använda bottenlinor eller långrevar i delar av det område som berörs av fiskestoppet (delområde 25-26).

Länkar till mer information

Länk till internationella havsforskningsrådet, ICES, vetenskapliga råd om torsken i Östersjön, maj 2019: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.24-32.pdf

Länk till information om ICES rådgivning: http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx

Länk till svenska fiskekvoter 2019 och karta som visar ICES delområden i Östersjön: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/kvoter-och-fiskestopp/kvoter-i-ostersjon.html

Länk till EU-kommissionens beslut

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande

Länk till frågor och svar om beslutet (EU)

Kontakt

Kontaktperson Havs- och vattenmyndigheten:

Martin Rydgren, handläggare på enheten för fiskereglering. Telefon 010-698 62 50. Martin.rydgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden