Gå direkt till innehåll
EU-möte om fiskekvoter för Västerhavet

Pressmeddelande -

EU-möte om fiskekvoter för Västerhavet

EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutar i veckan om nästa års kvoter för bland annat torsk, sill och makrill i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön.

Vid mötet i Bryssel tas även frågor om fiskedagar, licenser och skyddade områden upp.

Sverige har en viktig roll här genom att verka för att nå ett så hållbart fiske som möjligt, säger Karin Linderholm från Havs- och vattenmyndigheten som deltar som sakkunnig vid mötet.

Hon och Bengt Kåmark, båda utredare på HaV:s internationella enhet, biträder landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid mötet i Bryssel.

-  Det här är väldigt viktiga förhandlingar, man kan säga att det är kärnan i fiskeripolitiken och det som oftast visar vägen för den fortsatta inriktningen. Ministrarna tar nu ställning till EU-kommissionens förslag om nivåer för högsta tillåtna totalfångst, TAC, och hur denna ska fördelas mellan länderna, de så kallade kvoterna, säger Karin Linderholm.

Varje år bestämmer EU:s ministerråd om hur mycket av olika fiskarter som får fångas i Östersjön, Svarta havet och i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön och hur detta ska fördelas mellan medlemsländerna. Kvoterna för Östersjön beslutades om i oktober. Eftersom många kvoter delas med länder som inte är medlemmar i EU föregås besluten alltid av förhandlingar med olika så kallade tredjeländer som Norge, Färöarna, Island, Grönland och Ryssland. Det gäller bland annat bestånd där det finns en gemensam förvaltning som torsk, sej, kolja, vitling, rödspotta, sill, makrill och blåvitling.

-  För Sverige är det viktigt att ett uppnå ett maximalt hållbart fiske senast år 2015. Det är också viktigt att förvaltningsplaner upprättas för arter där det saknas, och att förvaltningsplanerna följs, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

I år avbröts förhandlingarna mellan EU och Norge om fiske i Nordsjön och Skagerrak den 7 december eftersom det fanns för många frågor som inte kunde lösas. Detta hände senast 2009, under det svenska ordförandeskapet.

-  Förhandlingarna återupptas i januari 2013. Innan de är klara får parterna inte tillgång till varandras vatten, säger Karin Linderholm.

-  Att inte få tillgång till norsk zon i Nordsjönär självklart ett problem för många eftersom flera EU-länder traditionellt fiskar stora delar av sina kvoter i norsk zon och har planerat sitt fiske utifrån det.

I förra veckan avbröts även förhandlingarna mellan EU och de så kallade kuststaterna Ryssland, Färöarna, Norge, Island och Grönland angående blåvitling och atlantoskandisk sill.

Även dessa förhandlingar skjuts nu till mitten av januari nästa år. I väntan på avtal kommer EU:s ministerråd troligtvis att sätta preliminära kvoter för fisket.

- Torskbeståndet i Kattegatt är på historiskt låga nivåer och det är viktigt att skydda områden med torsk förekomster och områden för lek. Det är bekymmersamt att vi ännu inte ser någon påtaglig återhämtning av beståndet trots olika åtgärder, säger Karin Linderholm.

-  Kommissionen föreslår en minskning av kvoten för 2013 med 25 procent vilket innebär en nivå på 100 ton. Det innebär att inget riktat torskfiske får bedrivas i Kattegatt men man får ta iland bifångster av torsk vid annat fiske.

En annan viktig fråga för Sverige är fisket efter hotade arter som vissa arter av hajar och rockor. I flera EU-länder anses de viktiga för det småskaliga fisket,

-  Vi menar att dessa arter är extra känsliga för påverkan i och med att de är långlivade och föder få ungar. Här måste det vara tal om att antingen förbjuda fiske eller att det hålls på en väldigt låg nivå, säger Karin Linderholm.

Ministerrådets möte pågår mellan 18 och 20 december. På torsdag väntas ministrarna ta beslut om nästa års fiskekvoter.

Länk till Eskil Erlandssons pressmeddelande

Här kan du läsa dagordningen för ministermötet

Läs HaV:s pressmeddelande om kvoterna för Östersjön

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Karin Linderholm, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 62 32, mobil 070-343 04 14, e-post karin.linderholm@havochvatten.se, Bengt Kåmark, utredare, internationella enheten, tfn  010-698 61 34, mobil 070-638 63, e-post bengt.kamark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden