Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Västra Götaland bra på effektiv fisketillsyn

Pressmeddelande -

Ny rapport: Västra Götaland bra på effektiv fisketillsyn

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger i dag ut en rapport om fisketillsynen i Västra Götaland.

- Fisketillsynen är en viktig del av fiskevården. För att våra regleringar, exempelvis minimimått och fredningstider, ska få effekt så krävs en väl fungerande tillsyn och Västra Götaland är en av de länsstyrelser som kommit längst i detta arbete, säger Stig Thörnqvist, på HaV.

Bland annat finns här en bra samverkan  med Kustbevakningen och Sjöpolisen och en väl utvecklad organisation med fisketillsynsmän.

Ansvaret för fisketillsynen i Sverige ligger främst på Kustbevakningen. Men Havs- och vattenmyndigheten har, tillsammans med länsstyrelserna, ett ansvar för att vårda fiskbestånden i Sverige för att få hållbart fiske. Det sker genom regleringar av fisket, information, bidrag till olika projekt för att exempelvis restaurera vattendrag och genom tillsyn.

- Det finns många olika bestämmelser som syftar till att skydda fiskebestånden, exempelvis är minimimått till för att känsliga arter ska ha en chans att föröka sig innan de fiskas upp, fredningstider och fredningsområden är främst till för att skydda lekande eller lekvandrande fisk, säger Stig Thörnqvist, utredare på enheten för fiskereglering .

I Västra Götaland finns ett samverkansforum mellan länsstyrelsen, HaV, Kustbevakningen och sjöpolisen som kallas ”Tillsyn väst”. 2007 antog länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland en gemensam fisketillsynsplan för Vänern.

- Det finns många andra exempel på väl fungerande fisketillsyn i landet, till exempel i Vättern och i Norrbottens län, säger Stig Thörnqvist.

- Sannolikt så minskar antalet regelöverträdelser i de områden där fisketillsynen bedrivs effektivt. Hummerfisket på västkusten skulle troligen inte fungera om det inte var reglerat och det fanns en tillsyn av fisket. Kräftfisket i Vättern är ett annat exempel.

En viktig del i detta arbete görs av fisketillsynsmän som förordnas av länsstyrelserna. Oftast är de personer som själva har ett djupt intresse för fiske och fiskevård och deras insatser sker i stor utsträckning ideellt. I dag finns totalt minst 7 000 fisketillsynsmän i Sverige och de flesta är verksamma på enskilt vatten, oftast inom ett fiskevårdsområde. I Västra Götaland finns 16 tillsynsmän och en samordnare längs kuststräckan och tio tillsynsmän vid Vänern som medverkar i länsstyrelsens organisation av fisketillsyn och som genomför tillsyn på allmänt vatten.

Vid tillsyn från land görs bland annat landningskontroller, exempelvis kontrolleras förekomsten av fettfenor (i Vänern får endast lax och öring med klippt fettfena tas upp) och fredade arter. I samband med premiären för fisket efter havsöring varje år i april genomförs  samordnade tillsyns- och informationskampanjer.

- De kontrollerar att regler om redskapsmärkning, minimimått, fredningstider, fredningsområden och redskapsbegränsningar för vissa arter följs. Men den viktigaste uppgiften är kanske att de är ute i fält och möter allmänheten och informerar om våra fiskeregler och varför de finns, säger Stig Thörnqvist.

- Vi och länsstyrelserna får ofta reaktioner som tyder på att föreskrifterna är svåröverskådliga och svårtillgängliga. Man känner till att det finns regler men inte exakt vilka. Information och tillsyn ökar kunskapen om fiskvårdens betydelse och vi hoppas att rapporten bidrar till att lyfta fram detta.

Under 2012 gjordes 152 anmälningar och 182 beslag av fisketillsynsmännen i Västra Götaland. Under 2012 delades 437 varningar ut. Totalt genomfördes 10 356 kontroller och länsstyrelsen fick in 123 tips om brott mot fiskereglerna.

- Länsstyrelserna har ett krav på att återrapportera tillsynen till HaV. Västra Götaland är ett av de län som kommit längst när det gäller att följa upp och redovisa den tillsyn man genomför. Vi ville att de skulle beskriva sitt arbetssätt i en rapport så att det kan komma till nytta för andra, säger Stig Thörnqvist.

Västra Götalands län är rikt på fiskevatten och här finns många olika arter, främst i kustvattnet. Det innebär också ett stort intresse för fritidsfiske och fisketurism. Enligt rapporten så finns här drygt 130 företag som är inriktade på fritidsfiske och då främst fångst av makrill, havsöring, atlantlax, krabba och hummer. Rapporten har tagits fram av länsstyrelsen i Västra Götaland på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Här kan du läsa HaV-rapporten "Fisketillsyn i Västra Götaland"

Länk till rapporten "Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011"

Här kan du läsa mer om fiskeregler i Västra Götalands län

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Stig Thörnqvist, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 6265, mobil 070-625 75 67, e-post  stig.thornqvist@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Adam Ludvigsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden