Gå direkt till innehåll
Flera ansöker om att få dumpa snö i vatten

Pressmeddelande -

Flera ansöker om att få dumpa snö i vatten

Snömassor orsakar inte bara tågstopp och kaos i trafiken.

Bortplogad snö innehåller också föroreningar som vägsalter, oljor och tungmetaller som kan skada naturen.

-  Det finns ett generellt förbud mot att dumpa snö i hav, sjöar och vattendrag. Men vi kan utfärda dispenser som tillfälliga lösningar om dumpningen inte påverkar människors hälsa och miljön negativt, säger Caroline Carlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

De senaste veckornas kraftiga snöfall har orsakat stora problem med snöröjningen i bland annat Stockholm. Eftersom den ihopsamlade snön bedöms som avfall får det inte tippas var som helst. Hittills har mer än 1 400 lastbilslass med snö fraktats bort från Stockholms gator.

-  Snön ska läggas upp på land på särskilda uppläggningsplatser eftersom det då finns en möjlighet att samla upp föroreningarna. Om snömassorna dumpas i vatten är det svårare att ha kontroll över föroreningarna och vart de tar vägen, därför finns förbudet, säger Caroline Carlsson, utredare på enheten för biologisk mångfald.

-  Det kan också finnas annat skräp i snön. När vi ger dispenser ställer vi därför krav på att allt synligt skräp ska tas bort innan snön tippas i vattnet men det kan vara svårt att kontrollera. Det finns exempel på att stora väghinder i betong följt med.

Problemet för många kommuner är att deras uppläggningsplatser inte alltid är dimensionerade att klara av kraftiga snöfall. Så är det ofta i storstäder där man nästan dagligen måste ploga rent på gator, torg, gång- och cykelbanor för att klara säkerhet och för att människor, kollektivtrafik och transporter ska fungera. I Stockholm har kommunen därför fått dispens att dumpa snö från innerstaden i Mälaren och Saltsjön.  Dispensen gäller till och med 1 maj 2013 och omfattar rätten att dumpa 800 000 kubikmeter snö varje vintersäsong. Även Göteborgs stad har dispens att dumpa snö i Göta älv fram till och med maj 2013. Här rör det sig om maximalt 150 000 kubikmeter per vintersäsong. Andra kommuner som fått dispens är Haninge, Lycksele, Norrköping, Vaxholm och Örnsköldviks kommun.

-  Tidigare låg ansvaret för dumpning av snö i sjöar och hav hos Naturvårdsverket men från och med 1 juli 2011 ansvarar HaV för dessa frågor. Hittills har vi beslutat om cirka tio dispenser och vi håller på att arbeta med ytterligare cirka tio ansökningar. Men alla av dem avser inte årets vintersäsong, säger Caroline Carlsson.

Nyligen ansökte  Stockholm stad om att få fortsätta kunna dumpa snö i Mälaren och Saltsjön till och med maj 2016. Även den ansökan omfattar 800 000 kubikmeter per vintersäsong.

- Vi har inte hunnit titta på den ansökan ännu. Men rent generellt kan man säga att det rör sig om väldigt stor mängd snö, säger Caroline Carlsson.

Dispensen ska bara ses som en tillfällig lösning. Hav ställer alltid krav på att kommunen eller företaget som fått dispens ska planera för fler deponier för snömassor. Dessutom får endast ny snö, cirka två dagar gammal, dumpas i vattnet.

- Vi sätter alltid en gräns för hur mycket snö som får dumpas och brukar inte heller ge dispens för mer än ett eller ett par år i taget för att kunna följa upp beslutet och se vad som gjorts för att hitta andra, mer miljövänliga lösningar, säger Caroline Carlsson.

Reglerna för dumpning av snö finns i miljöbalken och avfallsförordningen. Kommunerna har tillsynsansvar för att ingen bryter mot reglerna. Den som bryter mot dumpningsförbudet kan dömas till böter eller fängelse.

Här kan du läsa mer om reglerna för dumpning av snö

Här kan du läsa mer om dumpning av avfall

Länk till miljöbalken

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Caroline Carlsson, handläggare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 60 27, mobil 076-538 60 27, e-post caroline.carlsson@havochvatten.se, Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Presskontakt

Fredrik Nordwall

chef, enheten för biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg