Gå direkt till innehåll
Förlängd fredningstid och fångstbegränsning för öring längs Gotlands kustvatten

Pressmeddelande -

Förlängd fredningstid och fångstbegränsning för öring längs Gotlands kustvatten

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring eftersom arten är särskilt skyddsvärd. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 september i år.

Bestånden av havsöring längs Gotlands kuster har, liksom öringsbestånden i hela Egentliga Östersjön, minskat under de senaste tio åren. Lekframgång beror till största del på hur mycket vuxen fisk som kan ta sig upp till lekområdena i vattendragen, men också lekområdenas kvalitet och karaktär. Orsaker till att öringens lekframgång påverkas negativt är övergödning, kanalisering, vandringshinder, vattenkraftutnyttjande och låg vattenföring sommartid på grund av ett utdikat landskap. Öringens förutsättningar kommer därmed också försämras i ett varmare klimat framför allt med kraftigt fluktuerande nederbördsmängder och längre perioder av torka.

- Syftet med de nya föreskrifterna är att minska påverkan från fisket främst på lekmogen vuxen fisk i kustfasen av öringens livscykel. Fler öringar ska ha möjlighet att nå sina lekområden. Mynningsområdena är flaskhalsar för fortsatt lekframgång och därför är det viktigt att freda öringen under den tid öringen faktiskt befinner sig där, säger Martin Karlsson.

Längre fredningstid

Fredningstiden i 25 befintliga fredningsområden förlängs med två månader, från den 1 september till och med 31 januari istället för 1 oktober till och med 31 december.

- Att förlänga fredningstiden med en månad i varje ände beror på att lekfisken samlas i närheten av vattendragen redan tidigt under hösten i september månad. I ett förändrat klimat med torra höstar har det ibland dröjt innan öringen kan ta sig upp i många av åarna och det är inte ovanligt att leken nu sker först i slutet av december och in i januari. Därför kan det simma havsöringar som ännu inte lekt utanför åarna även i januari och dessa ska nu skyddas genom de nya föreskrifterna, säger Martin Karlsson.

Fångstbegränsning om en vild öring per person och dag

I början av året skickade länsstyrelsen Gotlands län in en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att ytterligare skydda havsöringen regionalt. Även internationella havsforskningsrådet (Ices) rådgivning för öring i området pekar på att försiktighetsansatsen bör tillämpas. Allt kommersiellt fiske och fritidsfiske i Egentliga Östersjön bör därför minska för att skydda de återstående populationerna av vild havsöring i regionen, både lokalt och utmed deras vandringsvägar.

2020 införde Havs- och vattenmyndigheten en fångstbegränsning så att det endast är tillåtet att med handredskap och ryssjor fånga och behålla högst en vild öring per person och dag. Regeln gällde allt vatten från och med Kalmar län till och med Västernorrlands län, Gotland exkluderat.

- Nu omfattas även Gotlands kustvatten av regeln, vilket är bra både för öringen och det blir enklare ur ett regelperspektiv. Vi har en nära dialog med länsstyrelsen Gotland och får gemensamt följa upp effekterna och den fortsatta utvecklingen av öringen längs Gotlands kuster och i vattendragen framåt, säger Martin Karlsson.

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Martin Karlsson

Utredare, Enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986242

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden