Gå direkt till innehåll
Förorenat vatten oroar HaV:s utredare

Pressmeddelande -

Förorenat vatten oroar HaV:s utredare

När länsstyrelsen i Skåne undersökte länets grundvatten hittades rester av bekämpningsmedel i en tredjedel av proverna.

Fyra av tio fynd kom från ämnen som används i dagens ogräsbekämpning.

- Det här är en tydlig signal till kommunerna att de i sitt arbete måste tillämpa de regler som finns för vattenskydd och till markägare att följa reglerna vid användning av bekämpningsmedel, säger Clas Magnusson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV:s roll är att ge vägledning om tillsynen av vattenskyddsområden och skydd av yt- och grundvattentäkter. Att grundvattnet många gånger är påverkat av bekämpnings- och växtskyddsmedel är känt. Den skånska studien visar att det även drabbar vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen i Skåne vill att samtliga vattentäkter i länet snarast har fungerande vattenskyddsområden för att förhindra att grundvattnet förorenas så att det kanske inte längre kan användas som dricksvatten.

Tror du att det ser likadant ut i andra län?

- Skåne är ju ett län med intensiv jordbruksdrift, men så är det ju på andra ställen i landet också. Ja, det kan säkert göras och har gjorts liknande fynd i exempelvis Gotland och västra Götaland men även på andra ställen, säger Clas Magnusson.

Varför är det ett problem om grundvattnet har rester av bekämpningsmedel?

- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi förväntar oss att detta är fritt från kemikalier och andra föroreningar. Det förutsätter att råvaran är av god kvalitet. Vi vill inte att vår frukt och grönsaker ska bli besprutade och innehålla gifter eller att vårt kött ska innehålla läkemedel. Samma sak är det med dricksvattnet, det ska vara fritt från gifter och andra föroreningar. Vi vill förebygga förorening istället för att behöva restaurera eller sanera efteråt.

Kan det finnas rester av bekämpningsmedel även i dricksvattnet?

- Normalt försvinner sådana här rester vid beredningen på de stora kommunala vattenverken så det rör sig i så fall om låga halter. Kommunernas vattenverksansvariga ska ta prov på sitt dricksvatten för att kontrollera om det finns bekämpningsmedel. Frågan är hur det är för de som har egna brunnar, dessa undersöks inte på samma sätt utan är brunnsägarens ansvar. Inom de skånska testområdena finns sådana brunnar.

Ska vanliga konsumenter vara oroliga för att dricka kranvatten nu?

- Nej, det tycker jag inte. Men de som driver vattenverk, de som ägnar sig åt miljövård, de som använder de här bekämpningsmedlen och de myndigheter som ger tillstånd till användning av bekämpningsmedel bör ta den skånska undersökningen och fynden där på stort allvar.

På vilket sätt är den här rapporten viktig för Hav?

- Flera av fynden av bekämpningsmedel gjordes i dricksvattentäkter. Genom att inrätta vattenskyddsområde och meddela skyddsföreskrifter med stöd av miljöbalken kan kommunen eller länsstyrelsen skydda dricksvattentäkter. Det kan vara föreskrifter och restriktioner om schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och bekämpningsmedel både för företag och för enskilda hushåll.

- Rapporten tyder på att det inte fungerar till fullo i dag. För oss blir det nu viktigt att titta närmare på hur reglerna efterlevs. Beror bristerna på att föreskrifterna är felaktiga, att de tillämpas fel, att man slarvar eller att man är okunnig om de regler som gäller? Eller är det en kombination av de orsakerna. Vi har bra regler i dag men de behöver användas mer effektivt.

Har alla kommuner vattenskyddsområden?

- Nej, just nu är det cirka 70 procent av de kommunala grundvattentäkterna som omfattas av områdesskydd. För de kommunala ytvattentäkterna är den siffran cirka 40 procent. Alla huvudmän har inte insett att det är viktigt, i vissa fall drar de sig för arbetet som sådant och i vissa fall oroas de för att markägaren kan drabbas av de restriktioner som det kan medföra.

Borde alla kommuner ha vattenskyddsområden?

- Det är inget krav enligt miljöbalken att inrätta vattenskyddsområden, det är en möjlighet. Men de fem vattenmyndigheterna har tagit fram åtgärdsprogram.Till exempel framgår det av  åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön  att kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter.

- Samtidigt är det viktigt att vattenskyddsområde är relevanta. De skavara avgränsade utifrån ett tillrinningsperspektiv till brunnen eller till ytvattentäkten och att de ska ha föreskrifter, det vill säga regler som är anpassade så att de ger ett bra skydd.. Kommunerna borde inte  ge tillstånd till användning om de upptäcker problem med bekämpningsmedel.

Kan den här rapporten leda till att det blir strängare eller nya krav för vattenskydd?

- I dag ska samma myndighet som ger tillstånd till användning av bekämpningsmedel, alltså kommunerna, även tillse att reglerna för vattenskyddsområden efterlevs. Här bör kanske länsstyrelsen, som man gjort i Skåne, följa upp hur det egentligen fungerar.

- Jag kan se ett antal viktiga frågeställningar för framtiden. Hur står det i föreskrifterna för vattenskyddsområden, som antingen länsstyrelsen eller kommuner som tar beslut om? Hur generösa är kommunerna när de ger tillstånd? Ibland är det kanske också så att kommunerna inte fattar de beslut som krävs, för att slå vakt om vattnet, på grund av hänsyn till olika särintressen. Eller att man är okunnig om vad som gäller.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Clas Magnusson, utredare, enheten för tillsynsutveckling, tfn 010-698 61 90, mobil 072 - 700 49 83, e-post clas.magnusson@havochvatten.se

  • SKÅNESTUDIER: Länsstyrelsen i Skåne har under åren 2007 – 2010 tagit prover på grundvattnet på 141 platser. En tredjedel av provpunkterna innehöll bekämpningsmedel. Nedbrytningstiden och omsättningen i grundvattnet är mycket lång. Därför stannar ämnen som läckt ut ofta kvar länge. Läs undersökningen
  • I fjol tog länsstyrelsen i Skåne även fram en rapport för ytvatten. Den visar att bekämpningsmedel också förekommer ofta i vattendrag som inte är vattentäkter. Läs undersökningen.

  • VATTEN: Vatten är ett viktigt livsmedel som kommunerna har en skyldighet att tillhandahålla. För att ge kommunerna ska kunna fullgöra sin skyldighet finns inom miljöbalken särskilda regler om inrättande av vattenskyddsområden med olika skyddsföreskrifter. Läs mer om vattenskydd.
  • HaV-SEMINARIUM: Under våren 2013 planerar HaV ett möte rörande vattenskyddsområden för berörda myndigheter och intressenter.  I höst, 18 oktober, ordnas ett seminarium om skyddet av våra dricksvattentillgångar, vad kostar det och vem ska betala, för att ge ytterligare stöd i arbetet med att skydda dricksvattentäkter.

Ämnen

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden