Gå direkt till innehåll
Förslag till nya regler för laxfisket

Pressmeddelande -

Förslag till nya regler för laxfisket

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya bestämmelser för fiske efter lax på kusten.

Syftet är att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.

- Förslaget syftar till att styra nyttjandet av laxkvoten mot den odlade laxen och i ökad grad bort från svaga vilda laxbestånd, säger Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

Förslaget går nu ut på remiss.

Det finns idag ett 20-tal älvar med vildlax kvar i Sverige, framför allt i Norrland. Många älvar har svaga bestånd och behöver restaureras. Inte ens de mest produktiva vattendragen i Bottenviken beräknas med säkerhet nå uppsatta mål för bestånden av vild lax. EU har därför beslutat att minska laxkvoten i Östersjön under 2012 med 51 procent, vilket innebär att Sveriges andel i år är 34 327 laxar. Av dessa återstår cirka 18 000 för kustfisket att fånga.

Beståndsutvecklingen i Östersjöns vildlaxälvar har efter en uppgång planat ut och en långsam försämring har skett under senare år.  En förklaring är att fisket med drivlina med krok ökat i Östersjön sedan 2008, en annan är att överlevnaden under den unga laxens första år i havet under 2000-talet minskat till 30 procent jämfört med under 1990-talet. Antalet laxar som uppnått fångstbar storlek och återvandrar för lek har därför successivt blivit färre, trots att produktionen av vilda laxungar ökat i de flesta älvarna.

Målsättningen med förslaget är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt bara fånga vild lax från starka bestånd.

- Vi föreslår en senare fiskestart för att i högre grad inrikta fisket mot den odlade laxen. Risken är annars att årets kvot till stor del fångas i form av vild lax eftersom den odlade laxen kommer senare till kusten, säger Håkan Carlstrand, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare beslutat att fasa ut fisket med drivlinor och krok i Östersjön och styra över fisket till fiske med fällor nära älvarnas utlopp. Nu föreslås ytterligare åtgärder för att stärka laxbestånden.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår för 2012 att två tredjedelar av det som återstår av årets kvot avsätts till fisket med fällor i Bottenviken. Där finns både starkare och svagare bestånd av vild lax samt odlade bestånd. Fisket föreslås få starta den 19 juni med en begränsad möjlighet för länsstyrelsen i Västerbotten att lämna dispens för ett visst fiske från den 14 juni. När 4 000 laxar av kvoten återstår stoppas fisket för att senare öppnas men då bara för fångst av odlad lax inom terminalfiskeområden och Umeälvens fredningsområde .Resterande tredjedel av kvoten får nyttjas av fisket med fällor på övriga delar av kusten. HaV föreslår också nya regler för rapporteringen av laxfisket, att fiskarna rapporter in sina fångster senast 48 timmar efter vittjning istället för som tidigare en gång i månaden. Rapporteringen ska ske via e-journal och det ska framgå om laxen är fettfeneklippt.

– Det kommer att vara ett besvärligt år för laxfiskarna på kusten. Nästa år kommer dock dessa fiskare få nyttja hela kvoten då drivlinefisket efter lax i havet förbjuds. Vi arbetar vidare med att stärka bestånden av lax och för att hitta en lösning som möjliggör ett långsiktigt hållbart fiske, säger Martin Rydgren, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

Fritidsfiske med fällor föreslås vara tillåtet under samma tid som yrkesfisket. Sedan tidigare har EU beslutat om ett av saluförbud för fisk som fångas av fritidsfisket i havet varför fångad lax i detta fiske inte får säljas.

HaV:s förslag till ändring av föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 juni i år. Förslaget skickas nu på remiss till bland annat länsstyrelserna, jordbruksverket och fiskets organisationer. Senast 4 maj ska yttranden ha kommit in till havs- och vattenmyndigheten.

Här kan du läsa HaV:s remissförslag

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Martin Rydgren, Utredare, 010-698 62 50, 0703-56 64 32, martin.rydgren@havochvatten.se

Håkan Carlstrand, Utredare, 010-698 62 40, 0730-59 90 90, hakan.carlstrand@havochvatten.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden