Gå direkt till innehåll
Foto: Havs- och vattenmyndigheten Ål utsläpp
Foto: Havs- och vattenmyndigheten Ål utsläpp

Pressmeddelande -

Fortsatt tre månaders fiskestopp för att skydda den hotade ålen

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför ett stopp för kustfiske av ål från den 1 november 2019 till och med den 31 januari 2020, som ett led i att fortsätta skydda den akut hotade ålen.

EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål för 2019. I år utvidgas det internationella fiskestoppet till att också omfatta glasål, vilket är ål som är mindre än tolv centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet. Dessutom har den valbara perioden utökats med två månader. Fiskestoppet omfattar yrkesfiske och fritidsfiske i kust och hav inom EU, inklusive Östersjön där Sverige har ett begränsat kustfiske av ål. HaV ansvarar för att genomföra EU-beslutet i Sverige.

HaV väljer att införa förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden under samma period som förra året, då den vuxna ålen passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön. Det begränsade fisket som sker är störst i Kalmar, Blekinge och Skånes län. Under den föreslagna stopperioden kommer drygt 90 procent av fångsten från Öresundsregionen och består nästan uteslutande av vandrande blankål.

-Vi väljer att lägga förbudet under den period då den blankål som passerar kustområden i Öresund bedöms ha goda möjligheter att vandra utan att ytterligare påverkas av svenskt fiske. Detta då fisket efter ål på västkusten sedan tidigare är förbjudet. Vi är medvetna om att åtgärden begränsar fångsterna men ser samtidigt att möjligheten för ålens reproduktion ökar med förbudsperioden, säger Sofia Brockmark.

HaV:s beslut om tre månaders fiskeförbud i svenska vatten har varit på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer.

Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt. Sedan 2007 har flera regleringar av fiske införts, exempelvis beviljar HaV inga nya tillstånd för att fiska ål innan beståndet har återhämtat sig. I Östersjön uppskattas påverkan från det svenska fisket vara cirka två procent på beståndet, vilket är inom nivån för en långsiktig återhämtning. Den svenska förvaltningen har lett till att fångsterna i ålfisket reducerats med cirka 80 procent i de svenska kustområdena sedan 2007, från i snitt 785 ton årligen under åren 2004-2006 till i snitt 158 ton årligen under åren 2015-2017. Under år 2018 rapporterades fångster på 142 ton ål i kustfisket i Sverige.

För att skydda och stärka beståndet av den akut hotade europeiska ålen antog EU år 2007 en förordning med krav att minska dödligheten för arten. EU:s medlemsländer ska ta fram nationella ålförvaltningsplaner och genomföra åtgärder för att nå de uppsatta målen. Utöver att minimera fiskets påverkan, omfattas även åtgärder för att minska påverkan från vattenkraft, flyttning och utsättningar av ålyngel samt kontroll och tillsyn. EU-kommissionen utvärderar nu den europeiska ålförvaltningen. Den tidigare utvärdering pekade på stora brister i genomförande och rapportering av medlemsländernas respektive förvaltningsplaner. Eftersom ålen är ett och samma bestånd i hela Europa är återhämtningen beroende av att åtgärder genomförs i alla länder. 

-Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet för att ålen ska kunna återhämta sig och nå upp till nivåer som anses hållbara på lång sikt. Inte bara här i Sverige utan i alla EU-länder. Det betyder att vi anser att en stopperiod inte är lösningen för ålbeståndet utan att mer behövs göras, säger Sofia Brockmark.

Fakta om ålen i svenska vatten

Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå Sveriges kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den tillbaka till Sargassohavet där den fortplantar sig. I Sverige är nästan alla ålar honor. De vuxna ålhonor som lämnar Östersjön genom Öresund för sin lekvandring är mellan 5 och 28 år, med en medelålder på 12 år.

Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 140-180 ton ål i Östersjön medan det fångas ca 80-100 ton i svenska sötvatten.

Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren har syftet istället främst varit att bevara och stärka lekbeståndet.

Länk till HVMFS 2019 -7

Läs mer om remissen

Läs mer om HaV:s arbete med ålförvaltning

Läs mer om ålbeståndet

Läs mer om Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Länk till regeringens pressmeddelande om ålfiskeförbud under 2019

Länk till HaVs pressmeddelande om nya regler för ålfiske under 2019

Länk till Jordbruksverket

Regler för ålfiske

Sedan 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från HaV får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Sofia Brockmark, utredare enheten fiskereglering, tel 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81 sofia.brockmark@havochvatten.se

Inger Dahlgren, chef enheten fiskereglering, tel 010-698 60 20, mobil 070-624 03 15, inger.dahlgren@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, tel 010-698 64 00, mobil 070-089 85 06, isabella.engblom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Sofia Brockmark

Utredare, enheten för fiskereglering 010-698 65 81

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden