Gå direkt till innehåll
HaV är beredd att utreda Hanöbukten

Pressmeddelande -

HaV är beredd att utreda Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu lämnat sitt yttrande över problemen i Hanöbuktens ekosystem.
- Vi är beredda att ta på oss en samordnande roll i arbetet med att fördjupa analysen av orsakssambanden och vidare utreda lämpliga åtgärder i fallet Hanöbukten. Vi bedömer att det behöver ske i nära samarbete med ett flertal experter och forskare utanför myndigheten, säger generaldirektör Björn Risinger.

Länsstyrelsen i Skåne samt Region Skåne har tillskrivit regeringen och underrättat om allvarliga problem i Hanöbukten i form av minskat kustnära fiske, eventuell näringsbrist, sårskador på fisk och säl, återkommande hög dödlighet hos kustlevande fågel och ökade halter av humus i tillrinnande vattendrag.

I sitt yttrande pekar HaV på att de hittills genomförda analyserna uppvisar en komplex problembild som inte enbart kan hänföras till Hanöbukten utan också återspeglar förhållandena i andra av Östersjöns kustområden. Dessa frågeställningar kan inte enkelt lösas på den regionala nivån, menar HaV.

Myndigheten är beredd att i samverkan med övriga kompetenta myndigheter och forskningsorganisationer leda arbetet med att analysera dessa frågeställningar och ge en vetenskaplig underbyggnad till det fortsatta åtgärdsarbete med att förbättra havsmiljön. HaV menar att verksamheten bör ha ett brett fokus och inrikta sig också på de kustområden som uppvisar liknande skadebilder.

- I detta specifika fall som rör marin miljö ser vi att såväl Havsmiljöinstitutet, HMI, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har kompetens som är värdefull i ett fördjupat analysarbete liksom andra universitet och myndigheter som Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.

HaV är den myndighet som enligt 8 § havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341) ska ansvara för den havsmiljöförvaltning som avses i förordningen.  Myndigheten har även beslutat om föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18). HaV ska senast 2015 ta fram åtgärdsprogram i syfte att följa normerna och nå god miljöstatus i de svenska förvaltningsområdena.

HaV:s nationella marina miljöövervakning ska kunna ge en övergripande bild över tillståndet i svenska havsområden på bassängnivå men är inte dimensionerad för att fånga upp kortvariga förändringar på mindre geografiska skalor.

Här kan du läsa HaV:s yttrande om problemen i Hanöbuktens ekosystem

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men ange alltid källan.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden