Gå direkt till innehåll
HaV avslår begäran från laxfiskare

Pressmeddelande -

HaV avslår begäran från laxfiskare

En yrkesfiskare i Sydsverige har begärt kompensation för uteblivet laxfiske i Östersjön.

Han begär en årlig ersättning om minst 1,5 miljoner kronor eller möjlighet att öka sitt torskfiske med minst 130 000 kilo.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, menar att det inte finns stöd i lagen för att öka yrkesfiskarens årsranson och avslår därför den begäran.

När det gäller möjligheterna till ekonomisk kompensation är det inte en fråga som HaV kan besluta om. Därför lämnas den delen av begäran över till jordbruksverket som beslutar om stöd till fiske och vattenbruk.

Den nationella kvoten för lax i Östersjön för 2012 har halverats jämfört med fjolårets kvot. Något som fått stora konsekvenser för många laxfiskare och som lett till  ett ohållbart tryck på fisket. Den svenska kvoten för lax fiskades i år upp på extremt kort tid och vare sig fisket med drivlina till havs eller fällfisket längs norrlandskusten kunde stoppas i tid. Den nationella kvoten överskreds med cirka 3 000 laxar.

Havs- och vattenmyndigheten har för 2013 beslutat att fasa ut fisket efter lax till havs, det vill säga att fiske efter lax med drivlinor och förankrade linor förbjuds i Östersjön. Syftet är att styra fisket till platser där bestånden är mest livskraftiga, exempelvis vid Norrlandsälvarnas utlopp.

Yrkesfiskaren i Sydsverige har hittills främst fokuserat på laxfiske men har även tillstånd för torskfiske med trål i Östersjön. Enligt honom är intäkterna från laxfisket är avgörande för hans företags framtid och hans ranson för torskfiske väger inte upp inkomstbortfallet. I mars lämnade han därför in en begäran om kompensation i form av pengar eller ökad årsranson. .

Havs- och vattenmyndigheten hänvisar i sitt beslut om avslag till den gemensamma fiskeripolitiken inom EU som syftar till att fisket ska anpassas till en nivå som är biologiskt hållbar. När kvoterna går ner eller fisket behöver begränsas av fiskvårdsskäl utgår ingen kompensation I form av ekonomisk ersättning eller ökade fiskemöjligheter.

Yrkeslicens och fartygstillstånd är också generella tillstånd, de innebär ingen garanti för att få fiska efter vissa arter. När det gäller torskfiske med trål så styr också fartygets längd och storlek hur mycket fisk som får fångas. Det finns, enligt HaV:s utredare, inget stöd i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) för att öka årsransonen för den sydsvenske yrkesfiskaren.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att tio fartyg som haft ett större laxfiske drabbas av beslutet om utfasning. Flera av dessa yrkesfiskare måste troligen hitta sätt att kompensera bortfallet för att kunna fortsätta verksamheten .

Nio av dem - däribland yrkesfiskaren i Sydsverige - har i dag även tillstånd att fiska torsk. Ökade kvoter för torskfisket i både östra och västra Östersjön de senaste tre åren har generellt ökat fiskemöjligheterna för dessa yrkesfiskare. När det gäller garnfisket av torsk I Östersjön finns inte heller några begränsningar I form av ransoner. Här finns också möjlighet till nyetableringar för småskaligt fiske, menar HaV:s utredare..

Här kan du läsa mer om ändrade regler för laxfisket

Här kan du läsa mer om utfasningen av laxfisket till havs

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Monica Blidner, verksjurist, tfn 010-698 6167, mobil 076-812 43 48 

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden