Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV delar ut nästan 60 miljoner kronor till miljöprojekt

22 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna går bland annat till ökat skydd av marina miljöer, återställning av flottleder och restaurering av havsvikar.

- Målet är att projekten ska förstärka det miljöarbete som redan pågår på länsstyrelserna. Dessa bidrag går enbart till konkreta miljöåtgärder, inte forsknings- eller kunskapsprojekt, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. I år fördelas 375 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta får länsstyrelserna pengar till särskilda åtgärdsprojekt.

För 2015 fick HaV in 53 intresseanmälningar från landets länsstyrelser. Av de 22 projekt som valdes ut är 13 inom akvatiskt områdesskydd, exempelvis marina skyddade områden, och 9 inom riktade åtgärder, exempelvis våtmarker, minskad övergödning och fiskeprojekt. Flera av projekten som nu fått pengar är fleråriga

- Vi försöker hitta projekt som ger en balans mellan olika typer av inriktningar och olika vattentyper. Vi vill också få en geografisk spridning i landet och projekt som stimulerar samarbete över länsgränserna, säger Charlotta Stadig, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Målet är att projekten ska förstärka det arbete som redan pågår på länsstyrelserna och ligga i linje med HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten, ”Ingen övergödning” och ”Reglering av fiske i skyddade områden”. HaV har också prioriterat projekt som haft externa medfinansiärer som EU-fonder och kommuner.

- Vi hoppas också att det kan bidra till ett annat tänkesätt och ökat samarbete mellan myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och andra. Ett sådant exempel är ett projekt för att minska utsläpp av fosfor i övergödda sjö- och kustsystem i Östergötland, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

- Vi satsar tio miljoner kronor på marint områdesskydd, vilket ska bidra till att nå etappmålet om att tio procent av svenskt hav ska skyddas år 2020, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald.

Här kan du se vilka län och vilka projekt som får dela på de 50 miljonerna för åtgärder som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer:

Här kan du läsa mer om utlysningen och hur HaV prioriterat

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner : Charlotta Stadig, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, Tel 010-698 62 51, Mobil: 070-605 12 26, E-post: charlotta.stadig@havochvatten.se,Lena Tingström, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 91, mobil 076-538 60 91, e-post: lena.tingstrom@havochvatten.se, Sara Steiner, handläggare, enheten för havsplanering och maritima frågor, Tel: 010-698 62 08, Mobil: 076-772 32 94, E-post: sara.steiner@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Tore Hagman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

Kontakter

Charlotta Stadig

utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor Tel: 010-698 62 51

Lena Tingström

utredare, enheten för biologisk mångfald BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 010-698 60 91, 076-538 60 91

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden