Gå direkt till innehåll
HaV får kritik i ny rapport: Brister i uppföljning av havs- och vattenmiljöprojekt

Pressmeddelande -

HaV får kritik i ny rapport: Brister i uppföljning av havs- och vattenmiljöprojekt

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beställde för ett år sedan en oberoende utvärdering av projekt som finansierats med havs- och vattenmiljöanslaget.

Vi har hanterat en stor mängd ansökningar och lämnat ett stort antal bidrag till viktiga miljöprojekt. Utvärderingen bekräftar den bild vi själva har, att hanteringen blivit mer omfattande än vad vi räknade med och att vi inte klarat av att ta oss an uppgiften tillräckligt systematiskt, säger generaldirektör Björn Risinger.

Utvärderingen har gjorts av Havsmiljöinstitutet och gäller projektverksamheten för åren 2007-2012. De projekt som utvärderats omfattar totalt 547,3 miljoner kronor.

- Havs- och vattenmiljöanslaget är ett viktigt medel i arbetet med att nå miljömålen. Vi vill vara säkra på att vi använder anslagspengarna på rätt sätt och där de gör mest nytta för havs- och vattenmiljön. Vi ville därför ha en oberoende analys av hur projektverksamheten fungerat och få förslag till hur vi kan förbättra den, säger Björn Risinger.

Sedan 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för havs- och vattenmiljöanslaget som är en av regeringens insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Pengarna ska exempelvis användas till kalkning, restaurering av vattenmiljöer och lokala vattenvårdsprojekt. Storleken på anslaget har varierat över åren.

Havsmiljöinstitutet har i sin utvärdering utgått från de slutrapporter som lämnats in för projekt under åren 2007-2012. Enligt rapporten har utredarna kunnat bedöma 165 av totalt 361 slutrapporter. I pengar motsvarar de bedömda projekten 133,5 av totalt 547,3 miljoner kronor.

- Det är givetvis en stor brist att vi inte kunnat leverera underlag och slutrapporter för fler bidragsfinansierade projekt, säger Björn Risinger. 

Rapporten visar att det finns många väl genomförda projekt under åren 2007-2012 vars resultat är kända och väl använda inom havs- och vattenförvaltningen. Anslaget har också använts på ett sätt som är förenligt med regleringsbrev och förordningar.

Men, utredarna pekar på att det i flera fall saknas dokumentation om vilka prioriteringar HaV gjort vid bedömningar och beslut. Utvärderingen visar också att miljöeffekter sällan är uppmätta, ofta beroende på att effekterna inte kan klarläggas förrän flera år efter att projekten avslutats.

I HaV:s uppdrag till Havsmiljöinstitutet ingick även att utvärdera hanteringen av Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, under perioden 2009 – 2012. LOVA-satsningen ingår sedan 2009 i Havs- och vattenmiljöanslaget. Enligt rapporten har totalt 315,6 miljoner kronor betalats ut till 702 olika LOVA-projekt. Utredarna har haft tillgång till knappt hälften av de slutrapporterade projekten.

- När det gäller LOVA-projekt redovisas slutrapporter ofta i pappersform till respektive länsstyrelse men utredarna har bara haft tillgång till de som redovisats digitalt. Vi bedömer att i stort sett alla LOVA-projekt slutrapporterats och att länsstyrelsernas hantering av dessa projekt fungerar bra. Det finns flera projekt som gett stora miljöeffekter, säger Björn Risinger.

Enligt Havsmiljöinstitutets rapport har vissa av de projekt som ingått i utvärderingen inte nått de mål som satts upp, en del projekt har försenats eller inte kunnat genomföras enligt plan då mycket av åtgärdsarbetet bygger på frivillighet. Det kan också bero på juridiska hinder, underskattning av tidsåtgång och att man testat nya metoder som inte fungerat fullt ut.

-  Med hjälp av rapporten har vi nu beslutat om en handlingsplan. En viktig del i planen blir att stärka uppföljningen av projekt som finansieras med havs- och vattenmiljöanslaget, inte minst för att bättre ta tillvara den kunskap och erfarenhet som byggs upp genom olika projekt. Vi ska också förbättra våra rutiner och samla in dokumentation som saknas. Beslut om bidragsmedel ska ske på ett tydligt och transparent sätt, säger Björn Risinger.

HaV gjorde inte någon utlysning av bidragsmedel för 2013 utan pengarna har främst gått till länsstyrelserna som prioriterat olika åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö i respektive län. För 2014 kommer denna satsning att utökas.

FOTNOT. Havsmiljöinstitutet är ett nationellt center med uppdrag av den svenska regeringen att ge en bred bild av den aktuella miljösituationen i svenska havsområden. I Havsmiljöinstitutet samverkar fyra lärosäten: Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

FAKTA/Havs- och vattenmiljöanslaget

  • Havs- och vattenmiljöanslaget (Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö) är en av regeringens insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Pengarna ska exempelvis användas till kalkning, fiskevårdsåtgärder, vattenförvaltning, restaurering av vattenmiljöer, åtgärdsprogram för hotade arter, återställning av vandringsvägar för fisk, informations- och utbildningsprojekt, minskad övergödning och projekt för att minska sjöfartens miljöpåverkan.  Sedan 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för havs- och vattenmiljöanslaget.
  • Det årliga regleringsbrevet från regeringen innehåller ändamålet för anslaget och ett antal villkor som mer i detalj reglerar vad anslaget får användas till. Inom ramen för ändamålet och villkoren beslutar HaV om hur anslaget ska fördelas till bidrag respektive uppdrag. En stor del av medlen går vidare i bidragsform till länsstyrelsernas åtgärdsarbete.
  • Havs- och vattenmiljöanslagets storlek. I år, 2013, ligger havs- och vattenmiljöanslaget på totalt 503 miljoner kronor, 2012 var det 738 miljoner kronor och andra halvåret 2011 låg det på 283,5 miljoner kronor. Tidigare ansvarade Naturvårdsverket för anslaget som då kallades havsmiljöanslaget.  Första halvåret 2011 låg havsmiljöanslaget på  totalt 295,2 miljoner kronor, 2010 låg det på 370 miljoner, 2009 på 285 miljoner och 2008 på 100 miljoner kronor, 2007 låg det på 38,5 miljoner kronor.
  • LOVA-medlen ska gå till lokala vattenvårdsprojekt som minskar mängden fosfor och kväve i Östersjön och Västerhavet samt till att minska fritidsbåtsektorns miljöpåverkan. HaV har det övergripande ansvaret och betalar ut LOVA-medel till länsstyrelserna som tar emot ansökningar, beslutar om LOVA-bidrag och sköter utbetalningarna. Användningen av LOVA-bidrag styrs av styrs av en förordning (2009:381)

Här kan du läsa Havsmiljöinstitutets utvärdering

Här kan du läsa mer om utvärderingen

Här kan du läsa HaV:s handlingsplan

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner  Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se,

Maud Larsen, kommunikationschef, tfn 070-865 52 10, e-post maud.larsen@havochvatten.se, Lena Olsson, presskontakt, 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden