Gå direkt till innehåll
Foto: Lars Torstensson / IBL Bildbyrå
Foto: Lars Torstensson / IBL Bildbyrå

Pressmeddelande -

HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen

EU:s fiskeministrar har beslutat om nya regler under 2018 för att skydda den hotade ålen. Reglerna innebär förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att genomföra EU-beslutet i Sverige.

- Vi föreslår att förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. Förslaget ska nu ut på remiss och vi hoppas kunna ta ett beslut i maj, säger Ingemar Berglund.

De nya reglerna om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

- Den europeiska ålen utgör ett och samma bestånd och är i dag klassad som akut hotad av bland annat Artdatabanken. Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV..

År 2007 infördes ett generellt förbud för fiske efter ål i Sverige. Om man råkar fånga en ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. Undantagna från fiskeförbudet är personer som bedriver yrkesmässigt fiske med stöd av särskilt ålfisketillstånd och fiske i vissa inlandsvatten där ålen inte kan vandra ned till kusten på grund av nedströms kraftverk. På västkusten är fisket stoppat och här beviljas inte längre nya tillstånd för fiske efter ål.

Fångsterna minskat med 80 procent

Den svenska förvaltningen har lett till att fångsterna i ålfisket sedan 2007 reducerats med cirka 80 procent i de områden som omfattas av det föreslagna ålfiskeförbudet, det vill säga svenska kustområden. Från i snitt 785 ton per år (2004-2006) till i snitt 158 ton per år (2015-2017). I dag fiskas ål i svenska kustområden från maj till december och det största fisket sker i Kalmar, Blekinge och Skåne.

- Vid val av period för fiskeförbud under 2018 har vi beaktat påverkan på svenskt fiske i förhållande till åtgärdens förväntade effekt på hela beståndet. Utifrån tidigare års fångster bedömer vi att ett fiskeförbud från november till och med januari kommer minska det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton, säger Ingemar Berglund.

- Förbudet drabbar främst yrkesfiskare i Öresund och delar av Skåne eftersom de har sitt huvudsakliga ålfiske då. Samtidigt så är det den period som totalt ger minst påverkan på det svenska yrkesfisket av ål.

Den blankål som utvandrar från Öresund bedöms ha goda möjligheter att ta sig vidare mot sina lekområden eftersom det inte längre bedrivs något ålfiske på västkusten.

Fiske efter ål i olika livsstadier bedrivs inom hela ålens utbredningsområde och förbudsperioden omfattar bara en liten del av allt fiske. Under 2017 rapporterades en total fångst på 2580 ton till Internationella havsforskningsrådet (ICES) från olika länder inom hela ålens utbredningsområde. Jämfört med total rapporterad fångst förväntas den svenska förbudsperioden minska det totala fisket med 1,5 till 3,5 procent beroende på när de tre månaderna införs i Sverige.

- Vår bedömning är att åtgärden kommer ge mycket liten effekt på beståndet som helhet och dess möjlighet till återhämtning, oberoende av när perioden införs i Sverige, säger Ingemar Berglund.

EU:s mål att minst 40 procent ål ska överleva

2007 antog EU en förordning för att skydda och stärka beståndet av europeisk ål. Det långsiktiga målet är att minst 40 procent av den mängd blankål som skulle producerats i ett av människan opåverkat bestånd ska ha möjlighet att utvandra och chans att överleva. Varje medlemsland ska också ha en ålförvaltningsplan och den svenska planen bygger på fyra åtgärdsområden; fiskereglering, ökad överlevnad vid passage av vattenkraft, ökad kontroll och stödutsättningar av ålyngel.

Utvärdering av Sveriges ålförvaltningsplan

Under 2018 så utvärderar myndigheten den svenska ålförvaltningsplanen. I utvärderingen analyseras den totala effekten av alla åtgärder som genomförs. Utöver fiskets påverkan omfattas även åtgärder för att minska påverkan från vattenkraft, utsättningar av ålyngel samt kontroll och tillsyn. Utvärderingen ska vara klar senast den sista juni i år.

- Om utvärderingen visar att vi bör vidta fler åtgärder så kommer vi att göra det. Sådana åtgärder bör då utformas för att över tid bidra till beståndets återhämtning på lång sikt, säger Ingemar Berglund.

Inom HaV:s arbete med Sveriges ålförvaltningsplan ingår även samverkansprojekt med kraftindustrin, beaktande av ny proposition för vattenmiljö och vattenkraft, strategi för utsättning av ålyngel samt samverkan mellan myndigheter för att utveckla och effektivisera tillsyn och kontroll av fiske och handel med ål.

HaV:s förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten går nu ut på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer. Remissvaren ska vara inlämnade till HaV senast 4 maj och beslut väntas kunna tas senare i maj.

FAKTA OM ÅLEN I SVENSKA VATTEN

Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå Sveriges kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den tillbaka till Sargassohavet där den fortplantar sig.

Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 150–180 ton ål i Östersjön medan det fångas cirka 80–100 ton i svenska sötvatten.

Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren handlar det istället främst om att bevara och stärka lekbeståndet.

Länk till remissen

Läs mer om HaV:s arbete med ålförvaltning

Läs mer om ålbeståndet

Läs mer om Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Länk till regeringens pressmeddelande om ålfiskeförbud under 2018

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se, Jens Persson, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 44, mobil 070-761 20 37, e-post jens.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Lars Torstensson / IBL Bildbyrå

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden