Gå direkt till innehåll
Invasiv signalkräfta foto Sofia Brockmark
Invasiv signalkräfta foto Sofia Brockmark

Pressmeddelande -

HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, skickar idag ut ett förslag på kompletterande bestämmelser för att möjliggöra för fortsatt fiske av signalkräftan, men samtidigt för att minimera risken för att den sprids. De nya reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Signalkräftan klassas som en invasiv främmande art och omfattas sedan 2016 av EU-gemensamma regler för att hindra spridning av arten. Signalkräftan bär på kräftpest, en parasit som slår ut bestånd av den inhemska flodkräftan. 

EU-reglerna tillåter fiske och nyttjande av signalkräfta förutsatt att effektiva hanteringsåtgärder begränsar att arten introduceras och sprids i nya områden. Sverige har sedan 1990-talet och framåt infört en mängd nationella restriktioner och åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest i syfte att bevara den nu akut hotade flodkräftan. Reglerna behöver dock kompletteras för att uppfylla kraven från EU. Synpunkter på förslagen ska vara inlämnade senast den 20 september 2019.

- De nya EU-reglerna innebär krav på att Sverige skärper regleringen av fiske och hantering av signalkräftan ytterligare för att förhindra att arten sprids, säger Sofia Brockmark, utredare på HaV.

Signalkräftan är en idag en viktig resurs och utgör tillsammans med gösen den huvudsakliga inkomstkällan för det yrkesverksamma fisket, framförallt i Vättern och Hjälmaren. Arten och dess förädlingsvärde är numera också en viktig landsbygdsresurs genom det fiske som sker med stöd av enskild fiskerätt.

Förra året presenterade HaV ett vägledande hanteringsprogram för att uppfylla kraven i EU-lagstiftningen med förslag på effektiva åtgärder för att fortsatt kunna fiska och nyttja signalkräfta, men samtidigt minimera risken för spridning av signalkräfta.

- Våra förslag på kompletterande nationella regler baseras på åtgärderna i hanteringsprogram och de synpunkter vi fick in under remissen. De nya reglerna för fiske och hantering av signalkräfta föreslås träda ikraft vid årsskiftet, säger Sofia Brockmark.

HaV förslår i huvudsak följande kompletterande regler för fiske och hantering av signalkräfta.

  • Fiske av arten begränsas till ett hanteringsområde som omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Öland, Gotland, Dalsland, Värmland och delar av östra Dalarna liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet.
  • Ett generellt minimått på 10 cm införs i alla vatten för att minimera upptag och spridningen av liten, icke konsumtionsduglig signalkräfta.
  • Försäljning och byteshandel av okokta signalkräftor tillåts i hanteringsområdet och begränsas till de som bedriver näringsverksamhet. Kokta signalkräftor sprider inte kräftpest utan får fortsatt hanteras och säljas i hela Sverige.
  • Allmänhetens rätt att fiska signalkräftor i Vättern kommer att begränsas från fem till två helger, med start den andra fredagen i augusti. Fångstmängden i fisket begränsas till 40 kräftor per fiskare och dygn för att ge möjlighet till ökad kontroll och tillsyn.

Sedan tidigare är import, utsättning, flyttning och odling av signalkräfta inte tillåtet. Sedan länge finns också bestämmelser för att förhindra spridning av kräftpest, bland annat krav på desinficering av fiskeredskap och båtar samt förbud mot att kasta ut döda kräftor. Det finns även bestämmelser som ger möjlighet att inrätta särskilda skyddsområden för flodkräfta i vilka levande signalkräftor inte tillåts. Utöver detta finns ett nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta som syftar till att samordna åtgärder för länsstyrelserna och berörda aktörer. 

Mer information om fiske och hantering av signalkräfta hittar ni nedan:

Kräftpesten kom till Sverige redan 1907, men spridningen av pesten och utslagning av flodkräftorna ökade dramatiskt efter att signalkräftan importerades från Nordamerika och sattes ut i stor skala under 1960- och 1970-talen. Det fanns då både en övertro på signalkräftas kapacitet och en okunskap om att signalkräftan bär och sprider kräftpest. Drygt 97 procent av de ursprungliga bestånden av flodkräfta har försvunnit och arten är rödlistad som akut hotad.

HaV:s remiss - förslag till nya regler för hantering av signalkräfta

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

EU:s förordning för invasiva främmande arter

Riskanalys – hantering av signalkräfta i Sverige

Nuvarande regler för fiske av signalkräfta

Fakta om signalkräfta

Fakta om flodkräfta

Nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta med reviderad bilaga för åtgärder och rekommendationer 2017-2022

För ytterligare kontakt: Sofia Brockmark, sofia.brockmark@havochvatten.se, utredare, enheten fiskereglering, Havs- och vattenmyndigheten

010-6986581

Isabella Engblom, presskontakt, 010-698 64 00

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto:Sofia Brockmark /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Sofia Brockmark

Utredare, enheten för fiskereglering 010-698 65 81

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden