Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV föreslår nya regler för att skydda lax och öring på västkusten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår ändrade regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak.

-  På västkusten har vi 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett 100-tal vattendrag med produktion av öring. Senaste åren har bestånden av lax försämrats drastiskt. Exempelvis är det bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, som når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.

Till västkustlax räknas de laxar som simmar ut i Atlanten för att växa upp där och dessa bestånd finns från Rönne å i söder till Enningdalsälven vid norska gränsen. En del laxar tar sig så långt bort som till vattnen mellan Grönland och Kanada men de flesta stannar utanför Färöarna och Island. Efter några år ute i Atlanten återvandrar laxarna till det vattendrag där de är födda för att leka. På hemvägen vandrar laxarna ofta först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina vattendrag.

- Orsakerna till att bestånden minskat är komplexa och varierar från vattendrag till vattendrag. Gemensamt för alla bestånd är att överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet, säger Håkan Carlstrand.

- Klimatförändringar kan ha lett till att förutsättningarna för laxens uppväxt i Atlanten försämrats. Utbyggnad av vattenkraft, försurning, sjukdomar och parasiter samt ett ökat fiske är andra orsaker.

I Lagan, Nissan och Göta älv är den naturliga produktionen av laxungar kraftigt påverkad av vattenkraften. I dessa vattendrag sätts odlade laxungar ut som kompensation för skadan på den naturliga produktionen av laxungar. Den odlade laxen märks innan den sätts ut genom att fettfenan tas bort, så kallad fettfeneklippning.

Senaste åren har det också skett ett ökat fiske med nät i södra Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.

HaV har tagit fram en plan för bevarande, restaurering och nyttjande av västkustlaxen för åren 2013 – 2018. Enligt denna ska produktionen av lax i varje enskilt vattendrag på sikt nå upp till minst 75 procent av den möjliga produktionen. I planen ingår att fasa ut fiske i havet eftersom fisket där sker i områden där lax från olika bestånd är blandade.

 - Vi har tidigare infört regleringar för att skydda vildlaxen i Östersjön och fasa ut fiske på blandbestånd av lax. Vårt förslag för västkustlaxen är i linje med dessa, bland annat vill vi inte att fiske efter lax ska vara tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt, säger Håkan Carlstrand.

På västkusten finns också ett 100-tal vattendrag som är lek- och uppväxtområden för havsöringen. Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar hemåt igen.

Öringfisket sker främst med handredskap och är idag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått.

- Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning. Av försiktighetsskäl föreslår vi nu ett ökat skydd för havsöringen genom nya regler för fisket med handredskap säger Håkan Carlstrand.

HaV föreslår att vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn.

Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten föreslås träda i kraft 1 mars 2014.

Förslaget går nu på remiss till bland andra länsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sveriges Fiskares Riksförbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Senast 31 januari ska svaren vara inlämnade.

Här kan du läsa HaV:s remissförslag för reglering av lax- och öringsfiske på västkusten.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, Tel: 010-698 62 40, Mobil: 073-059 90 90, E-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Ingemar Pettersson/Azote

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden