Gå direkt till innehåll
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

Pressmeddelande -

HaV föreslår nya regler för hummerfiske: "Viktigt för att stärka beståndet i svenska vatten"

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu nya regler för hummerfisket i höst.

Skälet är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek.

HaV:s förslag innehåller bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

I dag finns ingen fullständig bild av det svenska hummerbeståndet. Men, de analyser som finns tyder på att fisketrycket är högt och att beståndet är på en historiskt låg nivå. Fångsten per ansträngning har minskat kontinuerligt sedan 1970-talet, det vill säga antalet fångade humrar per vittjad tina.

- Studier i fiskefria områden visar att mängden hummer och medelstorleken i populationen snabbt ökar när fisket minskar eller helt upphör. Det finns alltså stora möjligheter att stärka beståndet genom att begränsa fisket, säger Martin Rydgren.

Hummer förekommer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund. Den lever företrädesvis på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Hummern blir könsmogen vid 4–8 års ålder och kan nå en maximal ålder på cirka 60 år. Den maximala längden är cirka 50 centimeter med en vikt på ungefär fyra kilo, i svenska vatten når sällan hummern över 30 centimeter eller väger över ett kilo. Vid svenska västkusten sker i dag ett omfattande yrkes- och fritidsfiske efter hummer.

- Yrkesfiskare ska rapportera sina fångster till oss. För fritidsfiskare finns det inga krav på fångstrapportering. Fritidsfiskets omfattning är dock betydligt större än yrkesfiskets och vi uppskattar att mer än 90 procent av redskapen som används i fisket tillhör fritidsfiskare, säger Martin Rydgren.

Fisket efter hummer i Sverige regleras i dag genom mängden redskap som får användas, fredningstid, minimimått för landning och ett förbud mot att landa honor med yttre rom samt att endast tinor får användas för fångst av hummer. Dessutom finns regler för flyktöppningar i redskap och fritidsfiskare får inte sälja fångsten.

En yrkesfiskare får använda upp till 50 hummertinor medan en fritidsfiskare är tillåten att använda upp till 14 hummertinor. HaV föreslår nu att antalet tillåtna hummertinor sänks, att fritidsfiskare istället tillåts använda sex tinor och yrkesfiskare i stället tillåts använda 40 tinor.

Hav vill också att säsongen förkortas, att fritidsfiske av hummer bara tillåts från den första måndagen efter den 20 september kl 07.00 till och med den 30 november. Yrkesfiske kan tillåtas även under december månad men under våren föreslås helt fiskeförbud.

Sverige har idag, tillsammans med Danmark, Europas lägsta minimimått på hummer, HaV föreslår nu att det höjs från åtta till nio centimeter för att bestånden ska kunna växa till sig.

-Vi bedömer att de föreslagna förändringarna är nödvändiga för att beståndet av hummer i svenska vatten skall få möjlighet att återhämta sig. En kraftig reducering av antalet fiskade humrar krävs för att uppnå detta. På sikt är dock bedömningen att förslaget innebär att reproduktionen av hummer kan öka och att detta skall leda till successivt ett förbättrat fiske, säger Martin Rydgren.

HaV:s förslag till nya regler för hummerfisket föreslås träda i kraft den 1 september 2017. Förslaget går nu på remiss till berörda myndigheter och organisationer och svaren ska vara HaV tillhanda senast 26 juni.

Här kan du läsa remissförslaget om nya regler för hummerfiske

Läs mer om det svenska hummerfisket

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, e-post martin.rydgren@havochvatten.se

Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-6986242, mobil 076-5386132, e-post martin.karlsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Martin Karlsson

Utredare, Enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986242

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden