Gå direkt till innehåll
Foto Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten
Foto Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

Pressmeddelande -

HaV föreslår nya regler för stärkt skydd för kustnära fiskbestånd från Västernorrland till Uppsala

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust. Förslaget syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda. Detta genom att dels begränsa nätfisket under tider och i områden då fisken är som mest känslig för påverkan från fiske och dels genom att införa storleks- och fångstbegränsningar för handredskap.

HaV har under senare år genomfört översyner av reglerna för kustnära fiske längs svenska kusten för att fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta har lett fram till förändrade fiskeregler längs hela västkusten, Skåne län och Bottenviken. I samarbete med länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg och Uppsala har HaV nu tagit fram ett förslag på nya bestämmelser för kustområdet i Västernorrlands län, Gävleborgs län och norra Uppsala län.

För många kustlevande fiskbestånd på berörd kuststräcka är nuvarande status för beståndstäthet och storleksstrukturer kraftigt minskande och förändrade. Fritidsfisket är det dominerande fisket i området och står för 75-98 procent av fångsterna gös, gädda, öring och sik. Förvaltningsmässiga rekommendationer från Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser, är att fångsterna totalt för gädda och gös bör minska i området och att fångsterna av öring och sik inte bör öka.

Ändrade regler för nätfiske på grunt vatten

Förslaget om ändrade fiskebestämmelser går ut på att begränsa fisket med mängdfångande redskap till tider på året och till vattendjup som inte riskerar att fisket sker då fisken är som mest ansamlad och på detta sätt undvika ett för stort uttag för att minska den totala dödligheten genom fiske. HaV föreslår att nätfiske på grundare vatten än tre meter under tiden 1 september till och med 10 juni skall vara förbjudet.

- För sik och öring står fisket med mängdfångande redskap i berörd kuststräcka för mellan 82-98 procent av den totala dödligheten från fritidsfisket, säger Martin Karlsson, utredare på enheten för fiskereglering på HaV. Att avstyra fisket med mängdfångande redskap på just grunt vatten är dels biologiskt relevant med tanke på att fisken nyttjar grundområdena främst för lek och lekvandringar, dels är nätfisket särskilt effektivt på grunda vatten där vattendjupet sällan överstiger nätens höjd. För arter som gädda och gös kan vi konstatera att det istället är handredskapsfisket som står för den största andelen av dödligheten från fritidsfisket, säger Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering, Havs- och vattenmyndigheten.

Ändrade regler för minimimått och fångstbegränsning på öring i handredskapsfisket

För att stärka öringsbestånden ytterligare och för att fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, föreslår HaV en höjning av minimimåttet för öring till 50 cm samt en fångstbegränsning till en vild öring per person och dag. På berörd kuststräcka är nuvarande minimimått på öring 40 cm. Såväl norr som söder om området är minimimåttet 50 cm. HaV förslår därför att minimimåttet höjs så att samma regler gäller över hela Östersjökusten. Dessutom föreslår HaV en fångstbegränsning så att det i fisket med handredskap och ryssjor blir tillåtet att fånga och behålla högst en vild öring per person och dag. Eftersom det i området även förekommer odlad öring som är märkt genom att fettfenan är bortklippt så är det möjligt att skilja på odlad och vild fisk. Den odlade fisken kan därför undantas från begränsningen då dessa ändå inte kommer att bidra till de vilda beståndens återhämtning. Därför föreslås att redskap med möjlighet till återutsättning omfattas.

- Anledningen till att begränsningen inte föreslås gälla även för nätfiske är att detta fiske istället begränsas genom förslaget om nätfiskeförbud på grunt vatten under stora delar av året. Eftersom fångsten ofta dör i näten skulle en fångstbegränsning kunna leda till ökade utkast av fångst som inte får behållas, säger Martin Karlsson.

Ändrade regler för fångstbegränsning på gädda och gös samt fönsteruttag på gös

Data från provfisken och fångststatistik från yrkesfisket indikerar att status för gösbestånden framför allt i den södra delen av det aktuella området är dålig. Andelen stor gös har minskat över tid och få individer når upp till nuvarande minimimått på 40 cm. Mot bakgrund av detta föreslår HaV därför att fönsteruttag och fångstbegränsningar införs för handredskapsfiske. Förslaget innebär en höjning av minimåttet till 45 cm och att detta kombineras med ett maximimått på 60 cm. Sedan tidigare finns en fångstbegränsning i aktuella områden på maximalt tre gäddor per person och dygn. HaV föreslår för att ytterligare stärka gös- och gäddbestånden och minimera fiskedödligheten att man inom området Västernorrland till och med norra Uppsala högst får fånga och behålla tre fiskar av den sammanlagda fångsten av gädda och gös.

Ändrade regler för fiske efter sik under hösten

I Gävleborgs län och i norra Uppsala län infördes 2011 ett fiskeförbud under 15 oktober till 30 november årligen på samtliga vattendjup för att stärka skyddet av havslekande sik under lektid. Fiske med handredskap efter andra arter än sik är dock tillåten. HaV föreslår att bestämmelsen utvidgas geografiskt till att även omfatta Västernorrlands län.

-Utvärdering av den så kallade höstfredningen visar att fiskeförbudet haft en positiv effekt på sikbeståndet som har ökat i Gävleborgs och Uppsala län. Vi vill därför införa samma bestämmelser i norra delen av området, säger Martin Karlsson.

Här kan du läsa hela remissen.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Martin Karlsson, utredare, enheten för fiskereglering,
tfn 010-698 62 42, e-post: martin.karlsson@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, presstel. 010-698 64 00, mobil 0700-89 85 06, isabella.engblom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto:Maja Kristin Nylander /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Martin Karlsson

Utredare, Enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986242

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden