Gå direkt till innehåll
Fotograf: Natalie Greppi
Fotograf: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

HaV föreslår nytt arbetssätt för att nå bevarandemål i marina skyddade områden till 2020

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fick i höstas uppdrag av regeringen att utreda vilka åtgärder, med betoning på fiske, som behövs i marina skyddade områden för att nå de uppsatta bevarandemålen till 2020.

I uppdraget ingick även att utreda vilka effekter bottentrålning har på livsmiljöer och de arter som lever där, främst inom marina skyddade områden och innanför trålgränsen.

- Vi har nu fått ett viktigt kunskapsunderlag som visar vilken påverkan som bottentrålningen har i olika havsmiljöer. Underlaget är en förutsättning för att bedöma behovet av bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV.

Sverige har de senaste åren dubblerat arealen skyddad havsmiljö, från 6,7 till 13,6 procent. Det är mer än det internationella målet att minst tio procent av världens kust- och havsområden ska vara skyddade till 2020.

Men, ytterligare åtgärder behövs för att nå bevarandemålen i skyddade områden, det vill säga att de ska vara funktionella, ekologiskt representativa och så pass sammanhängande att fisk och andra organismer har möjlighet att sprida sig från det ett skyddat område till ett annat.

I samband med FN:s havskonferens 2017 gjorde regeringen ett frivilligt åtagande om att Sverige ska införa ytterligare bevarandeåtgärder vad avser fiske i samtliga svenska marina skyddade områden senast år 2020. Uppdraget till HaV var en direkt följd av det frivilliga åtagandet.

- Vi har i det här uppdraget haft en bred samrådsprocess med bland annat en extern referensgrupp med företrädare för kustlänsstyrelser, forskare, fiskets organisationer, miljöorganisationer och Jordbruksverket, säger Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Vetenskapligt underlag

Underlag från institutionen för akvatiska resurser vid SLU visar att bottentrålningen påverkar miljön på flera olika sätt, både genom fysisk påverkan på livsmiljöer och biologiskt genom att den biologiska mångfalden förändras. Underlaget visar också att stora delar av havsmiljön innanför trålgränsen i svenskt vatten redan är skyddat mot bottentrålning, både inom och utanför marina skyddade områden. Bottentrålning förekommer endast i ett fåtal av Sveriges drygt trehundra marina skyddade områden

- Bottentrålningens negativa effekter kan minskas genom att redskapen utvecklas. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla skonsamma fiskeredskap och avsätta tillräckliga resurser för detta, både i svensk förvaltning och i EU-arbetet, säger Ingemar Berglund.

HaV har vidare inhämtat ett kunskapsunderlag kring bottentrålningens effekter på ekosystemtjänster av Havsmiljöinstitutet, HMI.

HaV beredd ta samordnande roll

Beslut om fiskeregleringar i marina skyddade områden är oftast tidskrävande och komplexa processer. HaV bedömer att regeringens mål kan vara svårt att nå till 2020 och föreslår därför ett nytt arbetssätt för att påskynda arbetet.

- Vi ser att vi kan ta en samordnande roll i arbetet mellan berörda länsstyrelser, fiske- och miljöorganisationer och vara en plattform för diskussioner och samråd. Vi tror att det ger ett snabbare, mer enhetligt och tydligare arbetssätt för att nå bevarandemålen och Sveriges frivilliga åtagande, säger Ingemar Berglund.

I regeringsuppdraget ingick även att identifiera opåverkade områden som kan fungera som en referens, det vill säga havsområden som är lämpliga att skyddas helt från mänsklig påverkan vad avser fiske. HaV har identifierat åtta möjliga referensområden där i första skedet allt fiske skulle kunna förbjudas: Västra Bratten och Skånska Kattegatt i Västerhavet, Gotska Sandön – Salvorev – Kopparstenarna, Svenska Högarna, Utklippan, Ölands södra rev samt Norra Midsjöbanken i egentliga Östersjön samt Marakallen i Bottniska viken. HaV föreslår också hur en process för att skydda områden från mänskliga aktiviteter kan se ut.

Förenkla regelverk för yrkesfisket

I regeringens uppdrag till HaV ingick också att modernisera regelverket för det kustnära yrkesfisket i syfte att värna detta fiske. HaV och Jordbruksverket arbetar löpande med att förenkla regelverket för yrkesfisket. HaV har i arbetet med regeringsuppdraget tagit fram ett antal förslag, som bedöms kunna förenkla för det kustnära fisket, bland annat ökad digitalisering med fokus på att förenkla hanteringen av fiskeriärenden för att bland annat korta handläggningstiderna och göra dessa mer transparenta för yrkesfiskare.

FAKTA. I Västerhavet totalt är över 90 procent av de hårdbottnar som är grundare än 25 meter skyddade från trålning och de djupare hårdbottnarna är skyddade till närmare 50 procent. Lägst andel skydd i Västerhavet har lerbottnar som är djupare än 25 meter, där är 14 procent skyddat från bottentrålning.

  • 2014 presenterade HaV en rapport Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske med en lägesbeskrivning och en tidsplan för arbetet med fiskereglering. HaV bedömde då att det fanns behov av fiskereglering i cirka 30 av 300 svenska marina skyddade områden. I flera av de 30 områdena krävs förhandling med andra medlemsstater inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Havs- och vattenmyndigheten tog under 2013 också fram en vägledning för fiskereglering i marina skyddade områden.
  • I det nu redovisade regeringsuppdraget har HaV haft en extern referensgrupp med företrädare för Jordbruksverket, kustlänsstyrelser, forskare, fiskets organisationer och miljöorganisationer. De har bland annat tagit del av det vetenskapliga underlag som inhämtats från SLU och HMI. HaV har också hållit särskilda samrådsmöten med fiskets organisationer och andra direkt berörda i de frågor som rör modernisering av regelverket för det kustnära fisket

Länk till HaV:s redovisning av regeringsuppdraget

Länk till HaV:s handlingsplan för marina skyddade områden

Länk till SLU-rapporten ”Bottentrålning – effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan”

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Presskontakt: Lena Olsson Kavanagh, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson.kavanagh@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden