Gå direkt till innehåll
Fotograf: Maja Kristin Nylander
Fotograf: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

HaV föreslår tydligare regler för små avlopp i hela landet

Havs- och vattenmyndigheten. HaV, vill ha tydligare och mer enhetliga regler för små avlopp. HaV vill också ställa högre krav på rening i särskilt känsliga områden.

Det framgår av det förslag till nya regler som i dag överlämnats till regeringen.

- Läckage av fosfor från små avlopp kan få stor negativ påverkan på miljön lokalt, till exempel om de sker nära sjöar och vattendrag eller om det finns väldigt många avlopp i ett område. I mindre känsliga områden kan kraven istället sänkas, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

Frågan om läckage av fosfor från små avlopp rör de nästan en miljon hushåll i Sverige som inte är anslutna till kommunalt avlopp. Av dessa har 700 000 vattentoalett och minst en tredjedel saknar egentlig rening, är felplacerade eller fungerar inte som de ska.

-Vi vet inte exakt hur mycket fosfor som läcker ut i haven via små avlopp men enligt den senaste bedömningen rör det sig om ungefär 15 procent av den totala nettobelastningen till haven, jordbruket står för 35 procent och reningsverken för 18 procent, säger Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

- Men vi vet att små avlopp lokalt kan bidra starkt till övergödningen, till exempel så bidrar små avlopp runt Björnöfjärden i Värmdö kommun till hälften av näringstillförseln från land till fjärden. De riskerar också lokalt att förorena dricksvatten och badvatten.

I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att ta fram kostnadseffektiva författningsförslag för små avlopp. HaV:s slutrapportering lämnades till regeringen i september 2013. Detta författningsförslag har därefter bearbetats och resulterat i det förslag till ny förordning som nu lämnas till regeringen.

HaV vill att kravet på rening av fosfor för små avlopp skärps i områden med övergödningsproblem och där utsläppen från små avloppsanläggningar står för en betydande del. Däremot vill HaV sänka kravet på rening av fosfor i områden där risken för påverkan är liten. Reningsnivåerna blir därmed bättre anpassade till risken för påverkan.

- Vi vill att särskilt känsliga områden pekas ut så att det blir tydligare för fastighetsägaren att veta vilken rening som krävs och vilken anläggning som kan accepteras på en viss plats. Detta kan göras av länsstyrelsen, av vattenmyndigheterna eller kommunerna utifrån ett gemensamt bedömningsunderlag. Detta ger också ökad samsyn nationellt, säger Åsa Gunnarsson.

I dag finns allmänna råd för små avlopp men dessa är inte juridiskt bindande. HaV pekar i sitt förslag till ny förordning på att dagens regelverk är splittrat och öppet för tolkningar, vilket motverkar effektivitet och samsyn mellan kommunerna.

Inte bara äldre anläggningar fungerar dåligt, senaste året har HaV fått in flera uppgifter om att även nya anläggningar fungerar sämre än vad som utlovats. Problemen verkar gälla för de flesta typer av nya eller nyare avloppsanläggningar som finns på marknaden.

- Det här är allvarligt, dels då avloppsanläggningen inte klarar de krav som har ställts ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, dels då konsumenten fått en produkt som inte har den prestanda som han eller hon betalat för, säger Åsa Gunnarsson.

HaV föreslår därför krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar, krav på opartisk kontroll vid nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll av nya anläggningar i drift. Detta ökar säkerheten i att nya anläggningar klarar de krav som förutsatts vid tillståndsgivningen, menar myndigheten. För små avlopp föreslås en kontroll vart tionde år, för de som är dimensionerade för 51-200 personer vill HaV ha tätare kontroller, en per år. För dessa vill HaV också ställa högre krav på undersökning av hur anläggningen kommer att påverka grundvattnet och dricksvattentäkter i närheten.

Havs- och vattenmyndigheten vägleder kommuner i hur de ska arbeta med tillsyn av små avlopp, det vill säga avloppsanläggningar som är dimensionerade för upp till 200 personer. HaV bestämmer inte hur andra myndigheter ska besluta i ett enskilt ärende, vi ger heller inte råd eller anvisningar om vilken avloppslösning villaägare ska välja eller hur den ska utformas. Kommunen fattar beslut om tillstånd för avlopp och kontrollerar att avloppen uppfyller miljökraven.

Här kan du läsa HaV:s förslag till nya regler för små avlopp

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post asa.gunnarsson@havochvatten.se, Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 0765-38 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden