Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV ger 1,5 miljoner för att minska övergödningen av havsvikar på Gotland

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt 1,5 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Gotlands län för att bland annat minska övergödningen i grunda havsvikar.

I projektet ingår också att öka kompetensen för havsplanering och kunskapen om Östersjön.

- Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Pengarna tas från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2016 har HaV fördelat totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt. Hittills i år har HaV betalat ut drygt 31 miljoner kronor till särskilda åtgärdsprojekt, en del ettåriga och andra löper över flera år.

- Satsningen är ett sätt att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. Det är projekt som bidrar till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

De 1,5 miljonerna går till ett delprojekt inom det större projektet ”Kustvatten på Gotland” och ska pågå i tre år. Det övergripande syftet är att förbättra förutsättningarna för en god havsmiljö runt Gotland genom fysiska åtgärder, fysisk planering samt information och stöd till allmänhet och ideella organisationer. Arbetet med kustnära miljön ger på sikt goda effekter även för egentliga Östersjön är Havs-och vattenmyndighetens bedömning.

- Vi ser stort värde i att kustkommuner generellt, men särskilt Gotland , arbetar såväl med kustmiljöfrågor som att planera kustens nyttjande. Gotland är inte minst viktig som förebild i våra internationella sammarbeten runt Östersjön, ligger alltid i mitten av alla kartor och illustrationer. säger Thomas Johansson.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Magnus Martinsson / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden