Gå direkt till innehåll
HaV ger 22 miljoner till kustkommuner för havsplanering

Pressmeddelande -

HaV ger 22 miljoner till kustkommuner för havsplanering

Sveriges kustkommuner får dela på totalt 22 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna ska användas till att hjälpa kommunerna att planera sina områden i havet.

- Kommunerna har kommit olika långt i planeringen av hur havsområden ska användas. Vi hoppas att det här bidraget kan öka samverkan över kommungränser, med olika regionala intressen och med den statliga planeringen, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

De 22 miljonerna ska gå till projekt under 2016 och 2017 och har fått namnet KOMPIS - kommunal planering i statlig samverkan. Målet är att skapa en så bra samverkan som möjligt mellan kommuner och mellan stat och kommuner. Pengarna delas ut till 14 kustlänsstyrelser och som i sin tur väljer ut vilka kommunala projekt som ska få ta del av bidraget. Mest pengar går till länsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län.

- I havsplaneringen analyseras och vägs olika intressen mot varandra för att se vilket av dem som ska prioriteras. Havsområdena ska användas till det som de är mest lämpade för . Utgångspunkten är att ekosystemen fungerar väl och att man skyddar havsmiljön. Ett bra och klokt nyttjande ger också förutsättningar för ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen, säger Thomas Johansson

I juni 2014 fick Sverige en ny lagstiftning för våra havsområden. Tre havsplaner för områdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med kustlänsstyrelserna och kustkommunerna. Regeringen fattar sedan beslut om havsplanernas slutliga innehåll. Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar hur ett havsområde kan användas.Havsplanerna kommer att omfatta Sveriges havsområden, territorialhavet och ekonomisk zon, men inte området närmast kusten.

I Sverige överlappar kommunal och statlig fysisk planering gällande havet varandra. Nu pågår samordning av statliga intressen som en del i att underlätta för kommunernas ställningstaganden. Till hösten går arbetet med havsplanerna in i ett skede där kommunala intressen lyfts.

- Genom KOMPIS hoppas vi att kommuner och regionala intressen får ett stöd för att förbereda och utveckla sin fysiska planering av berörda havsområden.. Vi vill också öka möjligheterna att delta och lämna synpunkter på den statliga planeringen, både i höst men också inför det slutliga samrådet om havsplanerna under 2018, säger Johanna Egerup, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor.

En havsplan består av kartor och ställningstaganden om hur havet ska nyttjas, skyddas och förvaltas. Den kan liknas vid den kommunala översiktsplanen och ska bland annat ta hänsyn till riksintressen och aktuella politiska ställningstaganden. Mellankommunala och statliga frågor samordnas av länsstyrelsen.

Sverige har drygt 80 kustkommuner. En del kommuner har planerat eller planerar redan i dag sina havsområden, i enlighet med plan- och bygglagen. Kommungränsen i havet går vid tolv nautiska mil (cirka 22 kilometer) från baslinjen. 

Här kan du se hur KOMPIS-bidraget fördelas till kustlänsstyrelserna

Här kan du läsa mer om KOMPIS-bidraget

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med havsplanering

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se, Johanna Egerup, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 61 60, mobil 073-089 41 96, e-post johanna.egerup@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Johanna Egerup

utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor tfn 010-698 61 60

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden