Gå direkt till innehåll
HaV ger 4,2 miljoner till miljöprojekt i kustvatten i Blekinge, Östergötland och Skåne

Pressmeddelande -

HaV ger 4,2 miljoner till miljöprojekt i kustvatten i Blekinge, Östergötland och Skåne

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt 4,2 miljoner kronor till fyra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö.

Pengarna går till två projekt i Östergötland, ett i Skåne och ett i Blekinge.

- Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Pengarna tas från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2016 har HaV fördelat totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

- I år har HaV valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. Det är projekt som bidrar till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Länsstyrelsen i Östergötland får pengar till det treåriga projektet ”Minskad spridning av föroreningar via dagvatten till kustvatten”. Totalt rör det sig om 2 680 000 kronor, varav 785 000 kronor för i år. Syftet är att kartlägga i vilken omfattning dagvatten bidrar med näringsämnen och föroreningar till Östergötlands inre havsvikar. Tanken är också att hitta bra och billiga metoder att minska miljöpåverkan.

Länsstyrelsen i Östergötland får också bidrag med 800 000 kronor till det tvååriga projektet ”Ökad biologisk mångfald i det marina reservatet i Svensksundsviken”. HaV:s bidrag avser dock bara första året. Syftet är att förbättra vattenkvalitet och öka fiskeproduktionen inom naturreservatet Svensksundsviken, bland annat genom att minska läckage av fosfor från jordbruksområden i Vadsbäcken.

Länsstyrelsen i Blekinge län får 600 000 kronor till projektet ”Interkommunal översiktsplanering för havet i Blekinge”. Bidraget avser 2016 men projektet är en del i ett större projekt som pågår i två år och som ska stärka samarbetat mellan kommuner och länsstyrelser i arbetet med att ta fram havsplaner.

Länsstyrelsen i Skåne får 200 000 kronor till projektet ”Öka kunskap samt föreslå och genomföra åtgärder för att förbättra ekologisk och kemisk status i Skånes kustvatten”. Projektet innebär bland att inventering av ålgräsängar i Skåne.

- Grunda kustekosystem är viktiga lek- och uppväxtmiljöer samt skafferi för såväl fisk som många olika typer av bottenlevande djur liksom för flera fågelarter, säger Thomas Johansson.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Zeynep Pekcan-Hekim

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden