Gå direkt till innehåll
HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen

Pressmeddelande -

HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen

I Mörrumsån i Blekinge finns ett genetiskt unikt bestånd av lax.

Men en studie från 2011 visar att det nu finns onormalt många hybrider av lax och öring, så kallade laxingar, i ån.

Havs- och vattenmyndigheten ger nu 174 000 kronor till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för att gå på djupet med hur laxbeståndet utvecklats.

Projektet kallas ”Temporär genetisk analys av lax från Mörrumsån” och drivs av institutionen för akvatiska resurser på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Målet är att få reda på vad som krävs för att skydda det unika laxbeståndet

Senaste åren har det kommit in oroande rapporter om den unika Mörrumslaxen (Salmo salar). Trenden går mot färre unga laxar samt vikande fångster i ån.

Hösten 2011 togs vävnadsprover hos 28 lekmogna laxar för genetisk analys. Resultatet var både oväntat och oroväckande.

Av de totalt 13 hanar som undersöktes var fem hybrider av lax och öring, så kallade laxingar. Däremot var samtliga 15 honor som undersöktes riktiga laxar. Analyserna visade också att en hög andel av de 23 laxarna inte hade sina rötter i ån utan härstammade från andra vattendrag.

När de fem hybridhanarna senare under våren korsades med riktiga laxhonor visade det sig att avkomman, rom och yngel, var starkt påverkad. Dödligheten i avkomman uppgick till närmare 100 procent. Även tidigare studier pekar på att laxing-hanar förefaller vara sterila.

Resultatet tyder på att andelen vuxna laxingar och genetiskt främmande laxar i Mörrumsån är betydligt högre än vad man hittills trott.

Två av de DNA-analyserade laxhonorna var fettfeneklippta, vilket innebär att de måste vara födda i en odling i annan älv, troligtvis från Luleälven och Torneälven. Odling och utsättning av lax i Mörrumsån har inte skett sedan mitten av 1990-talet.

Den fördjupade undersökningen av laxbeståndet ska utgöra underlag för beslut om åtgärder för att skydda det unika laxbeståndet i Mörrumsån. Projektet startar i höst och avslutas våren 2013.

HaV anser att projektet bidrar till biologisk mångfald och att uppnå miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Pengarna tas från anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. Även Världsnaturfonden, WWF, bidrar med pengar till projektet.

Här kan du läsa beslutet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Håkan Carlstrand, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010-698 62 40, mobil 073-059 90 90, e-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden