Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV ger drygt 3,4 miljoner till miljöprojekt på ostkusten - satsning på flera nya våtmarker

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger drygt 3,4 miljoner kronor för att restaurera vattenmiljön i flera län på ostkusten.

Pengarna går till ett fyraårigt projekt som görs i samarbete mellan flera länsstyrelser och Sportfiskarna.

- Vi ser det här som ett bra sätt att stimulera lokalt åtgärdsarbete inom ett väldigt angeläget område, säger Håkan Carlstrand, utredare på HaV.

Pengarna tas från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2016 har HaV fördelat totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt. I år har HaV valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär.

Det fyraåriga projektet kallas ”Från gult till grönt- åtgärder för högre status i påverkade kustvatten" och Länsstyrelsen i Stockholm blir huvudman

- Forskning har visat att mängden rovfiskar har stor betydelse för hela ekosystemet. Om rovfiskar som t ex gädda försvinner kan det leda till en obalans i ekosystemet som i sin tur leder till ökad algblomning, grumligare vatten och syrefria bottnar, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

Förr fanns det gott om gädda och abborre i vattnen vid kustfisksamhällen i Östersjön och i Bottenhavet men sedan 1990-talet har bestånden av framförallt gädda minskat kraftigt både i storlek och utbredning. Det har också varit svårt att öka bestånden av rovfisk direkt i kustmiljön. Däremot har kustmynnande vattendrag med närliggande våtmarker visat sig fungera bra som lek- och uppväxtmiljöer. Sportfiskarna har haft flera projekt med gäddvåtmarker, eller gäddfabriker som de också kallas, i bland annat Stockholms län, på Gotland och i Gävle.

I projektet som HaV nu finansierar handlar det bland annat om att hitta nya och strategiskt viktiga platser för restaurering, bland de som kan bli aktuella är Surrebäcken i Kalmar län, Burgsviken på Gotland, Örboholmsån i ,Södermanlands län och Söderby träsk i Stockholms län. Det handlar dels om att öppna upp tidigare betesmarker, att anlägga helt nya våtmarker och restaurera strandängar.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet ligger väl i linje med myndighetens prioriteringar och det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt-och djurliv

För mer information kontakta Havs-och vattenmyndigheten 

Kontaktperson: Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 40, mobil 073-059 90 90, e-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Mats Wilhelm / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden