Gå direkt till innehåll
Ett sätt att bekämpa sjögull är att placera ramar med duk över unga plantor som precis kommit upp ur vattnet tidigt på säsongen. Foto: Peter Olsson, Ingmars Drönartjänst/Havs- och vattenmyndigheten.
Ett sätt att bekämpa sjögull är att placera ramar med duk över unga plantor som precis kommit upp ur vattnet tidigt på säsongen. Foto: Peter Olsson, Ingmars Drönartjänst/Havs- och vattenmyndigheten.

Pressmeddelande -

Statliga satsningar för ökad biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 21 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete för att förbättra livsmiljöerna i sötvatten. Satsningen ska bidra till att stärka arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag genom att bland annat stärka skyddet av värdefull natur och genomföra restaurering.

- Det är positivt att HaV kan fördela medel till arbete i sötvatten och därmed kan öka takten för detta viktiga åtgärdsarbete. Vi har fördelat medel för ett brett spann av åtgärder runt om i landet, säger Mia Olausson, chef för enheten för biologisk mångfald och områdesskydd.

Ett exempel på projekt som finansieras är bekämpningen av den invasiva främmande arten sjögull, en vattenväxt som kan förstöra sjöar och vattendrag. Flera län från Mälaren och ner till Skåne har beviljats 3,6 miljoner kronor för detta arbete.

- Invasiva främmande växter och djur är ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald idag. Det handlar om växter och djur som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningsområden. I sina nya miljöer kan de orsaka stor skada och utgöra problem för inhemska växter och djur, ekosystem och för människors hälsa. Mest effektivt är att stoppa dessa arter i ett tidigt skede, men för de arter som redan hunnit etablera sig krävs kraftfulla och långsiktiga insatser för att minimera påverkan på miljön, säger Mia Olausson.

De projekt som beviljats medel ska utföra riktade åtgärder mot invasiva arter som breder ut sig i sjöar och vattendrag och skapar problem där. Det är åtgärder mot högriskarter som alla har en stor ekologisk effekt och potential att etablera sig över stora områden.

- Eftersom flera län kommer att arbeta med samma art förväntas projekten kunna dra lärdom av varandra och skapa synergieffekter och därmed ökad kostnadseffektivitet, säger Mia Olausson.

Åtgärder inom tre områden

Totalt inkom 62 ansökningar till HaV och av dessa beviljades 31 projekt medel, totalt 21 miljoner kronor. Fördelningen ser ut så här:

1.Skydd och långsiktigt bevarande av sjö- och vattendragsmiljöer med särskilt höga naturvärden (5 621 393 kr)

2.Metodutveckling och åtgärder mot invasiva främmande arter i limniska miljöer (5 380 000 kr)

3.Fysisk och hydrologisk restaurering av limniska miljöer (10 238 360 kr)

Åtgärderna ska genomföras under perioden 2019-2020.

Sammanställning utdelade medel

För skydd och långsiktigt bevarande av sjö- och vattendragsmiljöer med särskilt höga naturvärden kom 24 projektansökningar in och av dessa beviljades 11 från 9 län

Länsstyrelsen Örebro län för projekten ”Formellt skydd av nationellt särskilt värdefulla vattendrag” samt ”Inventering av större opåverkade svämplansmiljöer i vattendrag”

Länsstyrelsen Västerbotten för projektet ”Sammanställning och inventering av naturvärden samt skyddsinsatser i Västerbottens stora nationellt och regionalt värdefulla vattenmiljöer”

Länsstyrelsen Gävleborgs län för projektet ”Genomförande av handlingsplan för naturskydd

Länsstyrelsen Jämtlands län för projektet ”Förarbete inför bildande av limniskt naturreservat Svaningsån

Länsstyrelsen Östergötland för projektet ”Lillån och Storån, långsiktigt skydd av värdefulla vattendragsmiljöer”

Länsstyrelsen Jönköpings län för projektet ”Naturreservat Lufsebäcken, långsiktigt bevarande genom bildande av naturreservat”

Länsstyrelsen Västra Götalands län för projektet ”Underlag och beslutsförslag för åtta limniska reservatsobjekt”

Länsstyrelsen i Kronobergs län för projektet ”Fördjupad inventering och planering inför områdesskydd i Helgeå)

Länsstyrelsen Hallands län för projekten ”Bevara Fylleåns värden” samt ”Skydd av källbäckar på Hallandsås nordsluttning”

Metodutveckling och åtgärder mot invasiva främmande arter i limniska miljöer. 12 projektansökningar kom in och 7 projekt från 6 län beviljades medel.

Länsstyrelsen Örebro län för projekten ” Utrotning av sjögull i liten vattenspegel i Nora tätort”) samt ” Utrota bäckröding ur bäck och återintroduktion av öring”

Länsstyrelsen Västerbotten för projektet ” Metodutveckling och åtgärdsinsatser mot den invasiva bäckrödingen”

Länsstyrelsen Jämtlands län för projektet ” Utredning av möjligheter för utslagning av Signalkräfta i Frostbergstjärn

Länsstyrelsen Södermanlands län för projektet ” Bekämpning av sjögull i Mälarens västra delar”

Länsstyrelsen i Västmanlands län för projektet ” Bekämpning av sjögull i Mälarens västra delar”

Länsstyrelsen Skåne län för projektet ” Bekämpning av sjögull i Skåne”

Fysisk och hydrologisk restaurering av limniska miljöer. 26 projektansökningar kom in och 13 projekt från 7 län beviljades medel.

Länsstyrelsen Dalarna för projektet Restaurering av Lungsjöån inom Leksands kommun

Länsstyrelsen Gävleborg för projektet I Hans Lidmans fotspår - Miljöåterställning av Mållångsboån/Flaxnan (”Svartån”) , Ovanåkers kommun, Gävleborgs län

Länsstyrelsen Jämtland för projektet Restaurering Övre Ljungans vattensystem

Länsstyrelsen Jämtland för projektet Restaurering Ljusnan, Gruckan & Mittån

Länsstyrelsen Jönköping för projektet Restaureringsåtgärder Vätterns tillflöden

Länsstyrelsen Kalmar för projektet Restaurering av Virån

Länsstyrelsen Kalmar för projektet Rädda Alsterålaxen!

Länsstyrelsen Kronoberg för projektet Restaurering av vattendrag i Skyeån vid Hanefors

Länsstyrelsen Kronoberg för projektet Återställning av Nässjöån

Länsstyrelsen Västerbotten för projektet Restaurering av Hörnåsystemet

Länsstyrelsen Västerbotten för projektet Restaurering av Stenträskbäcken och Krokträskbäcken inom Rickleåns avrinningsområde

Länsstyrelsen Västernorrland för projektet Vattendrags- och våtmarksrestaurering i Maljans naturreservat, Ånge kommun.

Länsstyrelsen Östergötland för projektet Bråvikenbäckarna

För ytterligare information kontakta:

Mia Olausson, chef enheten för biologisk mångfald och områdesskydd, Havs- och vattenmyndigheten, 010-6986003mia.olausson@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 64 00

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Peter Olsson, Ingmars Drönartjänst/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Mia Olausson

Chef enheten för biologisk mångfald 010-6986003

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden