Gå direkt till innehåll
HaV föreslår områden för vattenstrategi

Pressmeddelande -

HaV föreslår områden för vattenstrategi

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu sitt förslag om vad en svensk vattenstrategi bör innehålla.
- Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, säger generaldirektör Björn Risinger.
Viktiga områden som pekas ut i rapporten är markanvändning, avloppsvatten, vattenkraft, överfiske och skyddade områden.

Regeringen gav i fjol HaV i uppdrag att ta fram förslag till ”områden som kan vara lämpliga att ingå i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik” för att uppnå riksdagens miljökvalitetsmål. Utvärderingar visar att Sverige inte kommer klara miljökvalitetsmålen till 2020 om inte ytterligare insatser görs. Myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer på lokal, regional och nationell nivå har fått lämna synpunkter, 150 personer har deltagit i workshops och HaV har fått in cirka 200 förslag på olika insatser.

Ansvaret för vattenfrågor fördelas i dag mellan flera departement samt nationella, regionala och lokala myndigheter. Många frågor kan inte fullt ut lösas nationellt utan det krävs även överenskommelser med övriga EU-länder.

Det är svårt att få en helhetssyn och samlas kring gemensamma prioriteringar. HaV efterlyser bättre övergripande styrning av vattenfrågor och modernare regelverk. Även när det gäller forskning och annan kunskap behövs en samordning och bättre överblick.

Den som i dag skadar och påverkar miljön är i många fall inte skyldig att betala hela priset för kostnaden av restaurering, sanering och andra åtgärder.HaV vill att regeringen ser över nuvarande prispolitik, bland annat subventioner inom jordbruk, fiske och energiproduktion. HaV vill också uppmuntra miljödrivet företagande.

HaV efterlyser en fysisk planering som kopplar ihop regional utveckling med samhällsplanering och miljöpolitik, till exempel en kustzonplanering för vattenmiljö i samklang med bebyggelse, vindkraft och hamnar.

Flera av de arter och naturtyper som ska skyddas enligt EU-direktiv är på väg att försvinna från Sverige. Några av orsakerna är övergödning, överfiske och exploatering av vattenområden.

- Att behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och även kunna anpassa sig till ändrade förhållanden som klimatförändringar och annan påverkan, säger Björn Risinger.

-  Behovet av bevarande, skydd och restaurering av naturmiljön i hav, sjöar och vattendrag i form av nationalparker, naturreservat eller Natura 2000-områden är fortfarande stort.

HaV ser ett stort behov av att snabbare minska utsläppen, t ex genom nya krav vid tillståndsprövning, förenklade processer, generella utsläppsvillkor eller avgifter för utsläpp. Exempelvis så finns det i Sverige cirka 700 000 små avlopp, varav 40 procent anses ha otillräcklig rening.

Vattenkraften har stor inverkan på biologisk mångfald. I Sverige finns i dag 2101 vattenkraftverk, varav 206 större som står för 93 procent av vattenkraftsproduktionen. HaV vill ha en mer långsiktigt hållbar vattenkraft som tar hänsyn till energiförsörjning, biologisk mångfald, naturvård och även kulturmiljön. Det behövs ett bättre regelverk med bland annat krav på ekologiska flöden, faunapassageoch turbingaller.

En av de stora utmaningarna är att skapa ett hållbart fiske. Ett alltför intensivt havsfiske, främst vid bottentrålning, har drabbat flera fiskbestånd och hotar den biologiska mångfalden. HaV pekar på att det i dag är svårt att reglera fiske i skyddade havsområden på grund av oklar lagstiftning och otydlig rollfördelning mellan myndigheter. HaV vill också att det ska bli enklare för medlemsländerna i EU att införa fiskeregleringar i marina skyddade områden.

Här kan du läsa HaV:s rapport "Underlag inför en sammanhållen vattenpolitik"

Här kan du läsa mer om HaV:s regeringsuppdrag 

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktpersoner Lennart Sorby, chef, vattenförvaltningsenheten, tel 010-698 60 13, mobil 072-701 57 40, e-post lennart.sorby@havochvatten.se, Ulrika Siira, utredare, vattenförvaltningsenheten, tel 010-698 60 88, mobil 072-239 55 04, e-post ulrika.siira@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg