Gå direkt till innehåll
HaV håller fast vid stopp för årets räkfiske

Pressmeddelande -

HaV håller fast vid stopp för årets räkfiske

Det svenska fisket av räkor för 2012 i Kattegatt och Skagerrak är förbjudet sedan 30 november.

Men Sveriges Fiskares riksförbund, SFR, vill att räkfisket öppnar igen under två dagar, 27 och 28 december.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, avslår den begäran.

- Vi stoppade räkfisket eftersom 98,4 procent av årets kvot är uppfiskad. Om vi tillåter fiske igen riskerar vi att den svenska kvoten för 2012 överskrids, säger Karin Hermansson, chef för fiskerikontrollenheten på HaV.

Den totala kvoten för svenskt räkfiske i Skagerrak och Kattegatt under 2012 ligger på 1 323 ton. SFR menar att deras begäran bara handlar om att fiska upp outnyttjad kvot, i dag cirka 22 ton.

-  Ett av våra mål är att hålla de svenska kvoterna för fisket. Vi menar att det är alltför stor osäkerhet att öppna kvoten när det bara återstår så liten kvantitet av kvoten, risken är stor att vi får ett överfiske, säger Karin Hermansson.

-  Allt tyder också på att bestånden av räka inte är så starka som vi trott och att det kan bli ytterligare minskningar av kvoterna under 2013.

Räkfisket skiljer sig från annat svensk fiske eftersom all fångst ska föras i land och registreras, oavsett hur stora räkorna är. I exempelvis torskfisket finns minimimått på hur stor fisken måste vara för att få föras i land. Annan fisk ska enligt EU:s nuvarande fiskerilagstiftning kastas tillbaka i havet.

Men i räkfisket är så kallad uppgradering förbjuden i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön sedan 2009 och sedan 2010 gäller förbudet i hela EU. Det innebär att yrkesfiskare inte får dumpa fångst som är kvoterad, men som har ett lågt ekonomiskt värde, i syfte att kunna fylla sin kvot med fisk som har ett högre värde.

Problemen med uppgradering har tidigare diskuterats i rapporter från Fiskeriverket och SLU och de har också nämnts i rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet ICES. Miljöorganisationen Greenpeace påstår i en färsk rapport att den svenska räkflottan, under åren 2001–2010, i genomsnitt dumpade var tredje svenskfiskad räka. Det skulle betyda att över 500 ton räkor varje kastas tillbaka i havet, trots förbudet. Skälet till dumpningen är, enligt Greenpeace, att de större räkorna, kokräkan, kan säljas fjorton gånger dyrare än de små, råräkan. I stort sett alla räkor som dumpas dör.

- Fiskerinäringen har ett stort ansvar att förhålla sig till gällande regelverk som förbjuder utkast av räkor, säger Karin Hermansson.

SFR har fram till nu haft ett internt ransoneringssystem för räkfisket för att kvoten ska räcka hela året. Inför 2013 års fiskesäsong förbereder Havs- och vattenmyndigheten i dialog med fiskerinäringen förändringar i regleringen av det svenska räkfisket. HaV kommer inom kort att presentera ett samlat förslag till nytt regelverk som väntas börja gälla under januari 2013.

- En prioriterad uppgift är att skapa förutsättningar för en löpande uppföljning av räkfiskets landningar, så att både näringen och HaV kan säkerställa att uppgradering inte sker och fångsten kan fördelas bättre över året, säger Inger Dahlgren, chef för enheten för tillståndsprövning på HaV.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Karin Hermansson, enheten för fiskekontroll, tfn 010-698 60 22 , mobil karin.hermansson@havochvatten.se, Inger Dahlgren, chef, enheten för tillståndsprövning, tfn 010-698 60 20, mobil 070-624 03 15, e-post inger.dahlgren@havochvatten.seÄmnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden