Gå direkt till innehåll
Fotograf: Natalie Greppi
Fotograf: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

Från och med 1 januari 2017 införs ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter för bland annat torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och nordhavsräka i Västerhavet.

I stället för dagens system med ransoner så kommer cirka 250 fiskefartyg att tilldelas en årlig fångstmängd.

- Det här är i linje med EU:s gemensamma fiskeripolitik. Vi inför ett system som är mer flexibelt för enskilda fiskare och som ger dem bättre möjlighet att leva upp till kravet att all fisk som fångas ska landas, säger Ingemar Berglund för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Landningsskyldigheten som infördes 1 januari 2015 i EU innebär att alla fångster av kvoterade arter ska registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett fiskarnas storlek. Den införs stegvis för olika havsområden, arter och fisken och ska vara helt införd 2019.

- Grundregeln är att ingen fisk får kastas överbord. På det sättet förvaltas den gemensamma fiskeresursen på ett hållbart sätt, vilket också är förutsättningen för ett hållbart yrkesfiske, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Systemet som HaV nu inför omfattar demer­­salt fiske (skaldjur och bottenlevande fisk) i Östersjön och Västerhavet (Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt). Den enskilde fiskaren ska också kunna överlåta sina fiskemöjligheter till andra yrkesfiskare under året. Fördelningen av fiskemöjligheter baseras på den enskilde fiskarens fångster mellan åren 2011 och 2014.

Det nya systemet har tagits fram efter samråd med fiskets producent- och intresseorganisationer, länsstyrelser, kommuner, andra myndigheter och intresseorganisationer samt universitet.

- Vi har fått in många synpunkter, bland annat så är vissa yrkesfiskare och kustkommuner oroliga för att det småskaliga fisket ska missgynnas. Det är inte alls vårt syfte och vi har därför infört vissa regler för att motverka en sådan utveckling, bland annat begränsningar för att undvika allt för stor koncentration av fiskemöjligheter till ett fåtal fiskare samt speciell hänsyn till småskaligt kustnära fiske, säger Patrik Persson.

En av de stora utmaningarna med landningsskyldigheten är begränsande arter. Det är arter som fångas i flera olika redskap och vars nationella kvot är så liten att den riskerar att bli uppfiskad innan årets slut, till exempel torsk i Skagerrak.

Om den nationella kvoten för en begränsande art som torsk i Skagerrak tar slut innan årets slut kan HaV tvingas förbjuda vissa redskap för att förhindra överfiske av torsk, även om kvot återstår för andra arter som fångas med de redskapen. Sådana redskapsstopp skulle kunna komma tidigt under året.

- Det nya systemet är också ett försök att undvika kollektiva redskapsstopp på grund av begränsande arter. Sådana stopp skulle kunna vara förödande för en enskild fiskare som anstränger sig för att fiska selektivt och försöker efterleva landningsskyldigheten, säger Patrik Persson.

De arter som 2017 föreslås fördelas enligt det nya systemet är torsk, kolja och havskräfta i Östersjön och Västerhavet, gråsej, vitling och nordhavsräka i Västerhavet och rödspätta i Skagerrak.

Totalt berörs cirka 250 fartyg av system med individuella årliga fiskemöjligheter. Det innefattar samtliga trålare samt de som haft särskilda fisketillstånd i Östersjön och Västerhavet, undantaget de som haft tillstånd att fiska med passiva redskap efter torsk i Östersjön. Även bifångster av demersala arter i det pelagiska fisket fördelas individuellt baserat på tidigare rapporterade fångster.

De som inte tilldelas individuella fiskemöjligheter har möjlighet att fiska på en kustkvot, som inte fördelas individuellt. Detta innebär att det småskaliga kustfisket i stort sett kan bedrivas som tidigare.

- 2009 infördes ett system med möjlighet att permanent överlåta fiskerättigheter inom det så kallade pelagiska systemet, alltså fiske efter sill, skarpsill och makrill. Systemet som nu införs för fiske av skaldjur och bottenlevande fisk handlar om årlig individuell fördelning med möjlighet till överlåtelser under året. Det handlar inte om några permanenta överlåtelser, säger Ingemar Berglund.

HaV kommer att noga följa utfallet av det nya systemet och se om det behövs justeringar. Myndigheten har också satsat på ett nytt it-system och anställer mer personal för att få så korta handläggningstider som möjligt för de yrkesfiskare som vill eller behöver överföra fiskemöjligheter mellan sig.

Det nya förvaltningssystemet bidrar till HaV:s uppdrag att nå de nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Det småskaliga fisket som sker på kustkvoterna omfattas inte av systemet med individuella fördelningar av fiskemöjligheter. När kustkvoternas storlek beslutas kommer särskild hänsyn tas till det småskaliga fisket.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna för fiskemöjligheter i demersalt yrkesfiske

Här kan du läsa mer om landningsskyldigheten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden